Terug
Gepubliceerd op 03/05/2023

2023_DCBZL_00096 - Districtscollege - Notulen 24 april 2023 - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
di 02/05/2023 - 18:30 digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00096 - Districtscollege - Notulen 24 april 2023 - Goedkeuring 2023_DCBZL_00096 - Districtscollege - Notulen 24 april 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege werd gehouden op 24 april 2023. Iedereen was aanwezig, behalve mevrouw Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris en Pascale De Langhe is verontschuldigd.  

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in een volgende gewone zitting.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op een volgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 24 april 2023 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.

Bijlagen

  • 20230424_DCBZL_Notulen.pdf