Terug
Gepubliceerd op 31/05/2023

2023_DCBZL_00120 - Dopheidestraat, Vossestaartstraat, Wollegrasstraat, Zevensterstraat (wijk Zevenster). Wegeniswerken - Opdracht SWPR13400A - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
di 30/05/2023 - 18:30 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00120 - Dopheidestraat, Vossestaartstraat, Wollegrasstraat, Zevensterstraat (wijk Zevenster). Wegeniswerken - Opdracht SWPR13400A - Goedkeuring 2023_DCBZL_00120 - Dopheidestraat, Vossestaartstraat, Wollegrasstraat, Zevensterstraat (wijk Zevenster). Wegeniswerken - Opdracht SWPR13400A - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Bestek GAC/2020/01434
Bestek en procedureGoedkeuring college15 januari 2021

386

Publicatie
18 januari 2021
GunningGoedkeuring college9 april 2021

2930

Toewijzingsbrief
30 april 2021

Op 9 april 2021 (jaarnummer 2930) gunde het college de raamovereenkomst "onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen, perceel 1 – cluster Noord, districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Deurne en Merksem", aan de firma VHP Wegenbouw bvba, Steenborgerweert 20 te 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0822.942.060, op basis van bestek GAC/2020/01434.

De sluiting opdracht werd verzonden op 30 april 2021 met ingangsdatum 3 mei 2021.

Het district wenst volgende werken uit te voeren:

  • Toplaagvernieuwing in de volledige wijk Zevenster (Zevensterstraat, Wollegrasstraat, Dopheidestraat en Vossestaartstraat).
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWPR13400A ter goedkeuring voor.

Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

  • Artikel 43, §4 bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele ondernemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd .
De Dopheidestraat, Vossestaartstraat, Wollegrasstraat, Zevensterstraat (wijk Zevenster) zijn lokale straten.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01434, de opdracht SWPR13400A op, voor een bedrag van 105.485,59 EUR (exclusief btw).
 Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):

Ten late vanGunningHerziening en VH21% btwTotaal
District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

105.485,59

39.874,62

30.525,64

175.885,85

Uitvoeringstermijn: 15 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.

prijsherziening en overschrijding VH
periode van opmaak:vanaf 3 mei 2022
posten exclusief bitumineuze verhardingen

5.809,23

15,592%

actuele prijsherziening
posten bitumineuze verhardingen

23.516,83

35,509%

actuele prijsherziening
overschrijding VH

10.548,56

10%


Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005553857 opgemaakt voor een bedrag van 175.885,85 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)
2BZL010101M02660 - SWPR13400 Dopheidestraat, Vossestaartstraat, Wollegrasstraat, Zevensterstraat (toplaag rijweg)

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de opdracht SWPR13400A, Dopheidestraat, Vossestaartstraat, Wollegrasstraat, Zevensterstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, wegeniswerken, goed voor een bedrag van 105.485,59 EUR (exclusief btw).
De werken worden uitgevoerd door de firma VHP Wegenbouw bvba, Steenborgerweert 20 te 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0822.942.060, op basis van bestek GAC/2020/01434, Perceel 1.
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 175.885,85 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Opdracht SWPR13400A
Dopheidestraat, Vossestaartstraat,
Wollegrasstraat, Zevensterstraat

 VHP Wegenbouw bvba
Steenborgerweert 20
 2060 Antwerpen

Ondernemingsnummer:
0822.942.060
Rekeningnummer:
BE68 1030 2365 4934

175.885,85 EUR

budgetplaats:5022500000
budgetpositie:224
functiegebied:2BZL010101M02660
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2BL090610
budgetperiode:2300
4005553857

Bijlagen

  • 20220803_Wijk_Zevenster_asfalt_SWPR13400.xlsx
  • Contour_13400.PNG