Terug
Gepubliceerd op 20/06/2023

2023_DCBZL_00143 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 19/06/2023 - 15:00 district Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00143 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring 2023_DCBZL_00143 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in de zitting van 10 februari 2020 (jaarnummer 27) de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light goed.

De districtsraad nam op 2 maart 2020 (jaarnummer 14) kennis van de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light.

De districtsraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 57) aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Juridische grond

Artikel 275 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de Vlaamse regering bepaalt welke kredieten limitatief zijn.

Artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt op welk niveau de uitgave- en ontvangstenkredieten limitatief zijn en bepaalt zo de maximale grenzen die een bestuur mag hanteren in de uitwerking van de kredietbewaking binnen het organisatiebeheersingssysteem.

Argumentatie

Aangezien via interne kredietaanpassingen light (IKAlight) binnen de wettelijke grenzen wijzigingen aan de kredieten snel kunnen gebeuren, zorgt dit voor een toegenomen flexibiliteit hetgeen de algemene werking van het district ten goede komt. Het uitgangspunt is en blijft dat een goede opmaak en aanpassing van het meerjarenplan vóór het begin van het werkjaar de basis vormt van de budgetteringscyclus. Voor elke interne kredietaanpassing light moet dan ook een duidelijke motivatie gegeven worden.

De goedkeuringsflow is bepaald in het organisatiebeheersingssysteem en is afhankelijk van het niveau waarop de IKAlight gebeurt. Bij verschuivingen van investeringskredieten tussen verschillende  investeringsrubrieken is het districtscollege de finale goedkeurder.

Met deze IKAlight wordt er krediet verschoven van terreinen naar wegen van budgetpositie 220 naar 224. Het budget van concretisering RUP Landschapskamers, voorzien in 2023, kan herbestemd worden. Dit budget zal gebruikt worden voor de erelonen voor de aanleg Zuidhavendijk en meerkosten voor de aanleg van projecten.

Algemene financiƫle opmerkingen

De kredieten van 2023 worden aangepast zoals vermeld in de artikels van het besluit. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de interne kredietaanpassing light op de kredieten 2023 goed.

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt: 
PCBudgetplaatsEXP/INVU/OBposActieBedragKrediet voor IKA-LightKrediet na IKA-Light
5025022500000INVU2242BZL010101A00000+90.000,0028.565,13118.565,13
5025022500000INVU2202BZL010101A00000
-90.000,0090.000,000