Terug
Gepubliceerd op 23/05/2023

2023_DCBZL_00116 - Zomerbebloeming 2023 - Bestelling - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 22/05/2023 - 18:30 digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00116 - Zomerbebloeming 2023 - Bestelling - Goedkeuring 2023_DCBZL_00116 - Zomerbebloeming 2023 - Bestelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Fase Bestuursorgaan Datum Jaarnummer
Goedkeuring bestek en procedure college 2 oktober 2020 8174
Gunning college 4 december 2020 10034

Voor het leveren en verzorgen van bloemenmanden, bloemenzuilen en bloembakken werd raamcontract 2020/01199 opgemaakt. Dit bestek werd gegund aan: Monteflores NV, Merksplassebaan 100 te 2390 Malle, met ondernemingsnummer 0879.759.712.
De nodige kredieten voor de levering en het onderhoud van bloemtorens en bloemenmanden tijdens de zomer van 2023 in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo moeten worden vastgelegd.

Juridische grond

Wet op de overheidsopdrachten
“Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.”

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgesteld. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal groen.

Gunningswijze
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 § 3, 4°, 5° en 6) van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsnormen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.


Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsbeheer staat in voor het correcte onderhoud van alle groen op het publiek domein. Het onderhoud van zomerbebloeming op bloemenzuilen is zeer arbeidsintensief en legt een te grote belasting op de reguliere werking van de medewerkers. 

Voor district Berendrecht-Zandvliet-Lillo werd beslist om 57 bloemenmanden te bestellen, die geplaatst zullen worden op verschillende locaties over het gehele grondgebied van het district.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist om voor het leveren van zomerbebloeming in district Berendrecht-Zandvliet-Lillo in 2023 een bedrag van 7.448,76 EUR  incl. btw vast te leggen bij de firma Monteflores NV, Merksplassebaan 100, 2390 Malle met ondernemingsnummer: BE0879759712  via het raamcontract GAC/2020/01199.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Huur en plaatsing bloementorens

Monteflores NV, Merksplassebaan 100, 2390 Malle  

Ondernemingsnummer: BE0879759712

IBAN rekening: BE96 3300 6536 3405

3.655,41 EUR

budgetplaats: 5024000000
budgetpositie: 61414
functiegebied: 2BZL010101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090610
budgetperiode: 2300

4005553722

Nazorg en beheer bloementorens

Monteflores NV, Merksplassebaan 100, 2390 Malle  

Ondernemingsnummer: BE0879759712

IBAN rekening: BE96 3300 6536 3405


3.793,35 EUR
budgetplaats: 5024000000
budgetpositie: 61419
functiegebied: 2BZL010101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090610
budgetperiode: 2300
4005553722