Terug
Gepubliceerd op 09/05/2023

2023_DCBZL_00105 - Abtenstraat. Wegeniswerken. Opdracht SWOU12808A. Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 08/05/2023 - 18:30 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Pascale De Langhe, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00105 - Abtenstraat. Wegeniswerken. Opdracht SWOU12808A. Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring 2023_DCBZL_00105 - Abtenstraat. Wegeniswerken. Opdracht SWOU12808A. Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Fase

Actie

Datum

Jaarnummer

gunning

goedkeuring districtscollege

21 februari 2022

42

Op 21 februari 2022 (jaarnummer 42) gunde het districtscollege de opdracht SWOU12808A, wegeniswerken in de Abtenstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse (ondernemingsnummer 0439.524.816) voor een bedrag van 146.488,84 EUR (exclusief btw). De werken worden op basis van het bestek GAC/2019/01001 uitgevoerd.

Firma Verbruggen BV diende vorderingsstaat 2 in (SAP1800045020). Om de te verwachte factuur te kunnen betalen dient het nodige budget te worden vastgelegd.


Dienstnota financiën "Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW" van 17 december 2018.

Op 17 december 2018 (jaarnummer 305) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed.
Het districtscollege keurt goed om - met ingang van 29 december 2018 - de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens het district als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500,00: goedkeuring door de districtssecretaris na decentraal visum;
    • de districtssecretaris kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de districtsadministratie;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500,00: goedkeuring door het districtscollege na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Abtenstraat is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Argumentatie

Firma Verbruggen BV diende vorderingsstaat 2 in voor een bedrag van 31.809,68 EUR, inclusief prijsherziening en btw. De vorderingsstaat werd nagezien en aangepast waar nodig.
Aan firma Verbruggen BV zal een factuuraanvraag voor een totaal bedrag van 31.738,88 EUR, inclusief prijsherziening, rectificatie en btw worden overgemaakt. 

Bij gunning werd bestelbon 4005489511 goedgekeurd voor een bedrag van 202.541,14 EUR, inclusief btw. Op deze bestelbon is nog een saldo van 15.154,76 EUR.
Om vorderingsstaat 2 te kunnen betalen dient een bedrag van 16.584,13 EUR, inclusief btw te worden vastgelegd. Het tekort is volledig te verklaren door de fel gestegen herziening sinds vastlegging.
Een eindafrekening kan niet opgemaakt worden omdat er nog een factuur volgt voor laboproeven. Wanneer de firma Verbruggen BV hiervoor een vorderingsstaat indient zal hiervoor een correctie bon worden opgemaakt.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte voor het betalen van vorderingsstaat 2 correctiebestelling 4105064416 op voor een bedrag van 16.584,13 EUR (inclusief btw).

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)
2BZL010101M02169 - SWOU12808 Abtenstraat (voetpaden)

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de correctiebestelling goed voor een bedrag van 16.584,13 EUR, inclusief btw, voor het betalen van vorderingsstaat 2, wegeniswerken in de Abtenstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, op naam van de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Opdracht SWOU12808A
Abtenstraat

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927

16.584,13 EURbudgetplaats:5022500000
budgetpositie:224
functiegebied:2BZL010101M02169
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2BL090610
budgetperiode:2300
4105064416