Terug
Gepubliceerd op 09/05/2023

2023_DCBZL_00102 - Beheer openbaar bomenbestand 2023 - Monnikenhofstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Vervangen van 14 bomen - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 08/05/2023 - 18:30 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Pascale De Langhe, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00102 - Beheer openbaar bomenbestand 2023 - Monnikenhofstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Vervangen van 14 bomen - Goedkeuring 2023_DCBZL_00102 - Beheer openbaar bomenbestand 2023 - Monnikenhofstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Vervangen van 14 bomen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de Monnikenhofstraat, district Berendrecht moeten 14 bomen vervangen worden.

Juridische grond

Artikel 6.1, 7°  van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is bepaalt dat er geen stedenbouwkundige vergunning vereist is voor het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, op openbaar domein, mits in de onmiddellijke omgeving in het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting gebeurt.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale parken en groenaanplantingen.

Bij besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgelegd.

De Monnikenhofstraat is lokaal. Het district heeft beslissingsbevoegdheid.

Argumentatie

Het betreft zeven Fagus sylvatica (gewone beuk - stamomtrekken tussen 60 cm en 340 cm), twee Quercus robur (zomereik - stamomtrekken 50 cm en 185 cm), twee Fraxinus excelsior (gewone es - stamomtrekken 60 cm en 90 cm), twee Alnus glutinosa (gewone els - stamomtrekken 50 cm en 120 cm) en één Robinia pseudoacacia (valse acacia - stamomtrek 90 cm). Deze bomen bevinden zich in slechte gezondheidstoestand en moeten om veiligheidsredenen geveld worden.

De bomen worden in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door drie Tilia cordata (winterlinde - plantmaat stamomtrek 18/20 cm), drie Carpinus betulus (gewone haagbeuk - plantmaat stamomtrek 18/20 cm) en bosgoed van 30 Crataegus laevigata (tweestijlige meidoorn - plantmaat 60/80 cm), 30 Prunus spinosa (sleedoorn - plantmaat 60/80 cm) en 30 Frangula alnus (sporkehout - plantmaat 60/80 cm), deze worden in de onmiddellijke omgeving aangeplant.

Het wijkoverleg van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo dient de buurtbewoners in te lichten over de geplande ingreep.

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt goed dat zeven Fagus sylvatica (gewone beuk - stamomtrekken tussen 60 cm en 340 cm), twee Quercus robur (zomereik - stamomtrekken 50 cm en 185 cm), twee Fraxinus excelsior (gewone es - stamomtrekken 60 cm en 90 cm), twee Alnus glutinosa (gewone els - stamomtrekken 50 cm en 120 cm) en één Robinia pseudoacacia (valse acacia - stamomtrek 90 cm) worden geveld in de Monnikenhofstraat, district  Berendrecht-Zandvliet-Lillo. De bomen worden in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door drie Tilia cordata (winterlinde - plantmaat stamomtrek 18/20 cm), drie Carpinus betulus (gewone haagbeuk - plantmaat stamomtrek 18/20 cm) en bosgoed van 30 Crataegus laevigata (tweestijlige meidoorn - plantmaat 60/80 cm), 30 Prunus spinosa (sleedoorn - plantmaat 60/80 cm) en 30 Frangula alnus (sporkehout - plantmaat 60/80 cm), deze worden in de onmiddellijke omgeving aangeplant.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

dienst taak
SB/GB district  Berendrecht-Zandvliet-Lillo inlichten over het tijdstip van het vellen van de bomen
BZL/BZ in onderling overleg met SB/GB de buurtbewoners inlichten over de geplande ingreep

Bijlagen

  • Foto_1_2023_26.pdf
  • Foto_7_2023_26.pdf
  • Foto_6_2023_26.pdf
  • Foto_5_2023_26.pdf
  • Foto_4_2023_26.pdf
  • Foto_3_2023_26.pdf
  • Foto_2_2023_26.pdf
  • Inplantingsplan_2023_26.pdf