Terug
Gepubliceerd op 09/05/2023

2023_DCBZL_00103 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 30 mei 2023 - Kennisneming

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 08/05/2023 - 18:30 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Pascale De Langhe, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00103 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 30 mei 2023 - Kennisneming 2023_DCBZL_00103 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 30 mei 2023 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in zitting van 28 november 2022 (jaarnummer 242) de vergaderdata voor het districtscollege en de districtsraad voor het jaar 2023 goed.
De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.

Juridische grond

Artikelen 18 tot 39 en 126 en 127 van het Decreet lokaal bestuur bepalen de werking van de gemeenteraad en de districtsraad.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 19 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld. Ingevolge artikel 126 van het Decreet lokaal bestuur, is dit artikel ook van toepassing op de districten.

Argumentatie

De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het districtscollege aan de voorzitter worden meegedeeld.

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de bijeenroeping van de districtsraad op 30 mei 2023 en deelt aan de voorzitter de punten mee die het wenst te behandelen:

  • Notulen districtsraad 24 april 2023 - Goedkeuring;
  • Strategisch Ruimteplan Antwerpen - Voorontwerp. Advies - Goedkeuring;
  • Vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Algemene vergadering - Masterplan Lokaal Cultuurbeleid. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring;
  • Vervoerregioraad - Verslag - Kennisneming;
  • Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming;
  • Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming;
  • Notulen districtscollege - Kennisneming.

Artikel 2

Het districtscollege verzoekt de voorzitter van de bestendige raadscommissie om deze op 15 mei 2023 samen te roepen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.