Terug
Gepubliceerd op 16/05/2023

2023_DCBZL_00112 - District Berendrecht, Zandvliet en Lillo. Zandvlietse Dorpstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 15/05/2023 - 18:30 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00112 - District Berendrecht, Zandvliet en Lillo. Zandvlietse Dorpstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DCBZL_00112 - District Berendrecht, Zandvliet en Lillo. Zandvlietse Dorpstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Zandvlietse Dorpstraat in het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo:  
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 12 mei 2021 (jaarnummer 3918);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Otterstraat";   
 • maakt deel uit van de zone "Dorpskernen Berendrecht en Zandvliet" waar de toegang beperkt wordt voor voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,50 ton. uitgezonderd laden en lossen.
Op 4 mei 2023 werd het onderzoek ter plaatse, naar het gebruik van de voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap, afgerond.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • verwijderen van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 38.
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Zandvlietse Dorpstraat op nummer 59/1, niet langer van deze voorbehouden parkeerplaats gebruik maakt. 

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo legt het volgende voor aan de districtsraad berendrecht zandvliet lillo:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Zandvlietse Dorpstraat in het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo, ter vervanging van het aanvullend reglement dat goedgekeurd werd door het college op 12 mei 2021 (jaarnummer 3918).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen