Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_DRBZL_00021 - Vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Algemene vergadering - Masterplan Lokaal Cultuurbeleid. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
di 30/05/2023 - 20:00 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; An Van Uffelen, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris
2023_DRBZL_00021 - Vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Algemene vergadering - Masterplan Lokaal Cultuurbeleid. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring 2023_DRBZL_00021 - Vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Algemene vergadering - Masterplan Lokaal Cultuurbeleid. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het kader van het decreet lokaal cultuurbeleid stelt de stad een strategische meerjarenplanning op waarin de beleidsprioriteiten van het lokaal cultuurbeleid worden uitgewerkt. ‘Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien’ is de strategische doelstelling die in de meerjarenplanning opgenomen werd voor de uitwerking van het lokaal cultuurbeleid.

De concrete uitwerking van deze centrale strategische doelstelling gebeurt grotendeels in de districten, de cultuurwerking in de districten vormt de basis van het lokaal cultuurbeleid.

De stad Antwerpen is in de bestuursorganen van de vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo vertegenwoordigd. Bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 (jaarnummer 161)  werd de heer Carl Geeraerts aangeduid als afgevaardigde namens de stad in de algemene vergadering.

Op 28 januari 2019 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 42) het bestuursakkoord voor de legislatuur 2019 - 2024 voor de stad Antwerpen goed. Dit staat in het teken van de grote verbinding, niet enkel op vlak van mobiliteit, maar ook in de geesten. Centraal staat het sterker, veiliger en warmer maken van onze stadsgemeenschap. Ook bij lokaal cultuurbeleid staat deze legislatuur in het teken van verbinding met het schrijven van dit masterplan Culturele Ontmoeting. 

Cultuurcoördinatoren gaven in verkennende gesprekken aan dat er nood is aan samenwerking over districtsgrenzen heen en aan een geactualiseerde visie op lokaal cultuurbeleid. Deze nood ontstond uit het wegvallen van de sturing en controle door de Vlaamse Overheid in 2016 (wijzigingen in het Decreet Lokaal Cultuurbeleid), de opdeling van bevoegdheden over stad en districten en gedeelde maatschappelijke en organisatorische uitdagingen. Het masterplan is het resultaat van een traject waarin de cultuurcoördinatoren samen consensus hebben gezocht naar wat de lokale cultuurwerkingen van de verschillende districten verbindt, welke gemeenschappelijke waarden ze willen hanteren en welke strategische doelen ze willen delen.  Ze zijn hierover in dialoog gegaan met interne en externe stakeholders, waaronder de cultuurschepenen, bestuurscoördinatoren van de districten, de raden van bestuur van de vzw’s lokaal cultuurbeleid, medewerkers lokaal cultuurbeleid en cultuurantennes. 

Met het bericht van 8 mei 2023 meldt de vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo dat op 14 juni 2023 een algemene vergadering zal plaatsvinden met volgende agendapunten:

 • Verslag algemene vergadering 15 februari 2023. Goedkeuring 
 • Ledenwijziging Algemene vergadering. Kennisname
 • Kadertekst Masterplan lokaal cultuurbeleid: Naar een netwerk Culturele Ontmoeting. Goedkeuring
 • Verplaatsing goedkeuring jaarrekening en werkingsverslag 2022 naar oktober 2023. Goedkeuring
 • Varia

Juridische grond

Het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Op 15 december 2014 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 946) de nieuwe statuten van de vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo goed. 

Op 26 mei 2015 (jaarnummer 262) werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en de wijziging van artikel 44 in de statuten goedgekeurd door de gemeenteraad.

De gemeenteraad keurde vervolgens op 25 maart 2019 (jaarnummer 246), 16 december 2019 (jaarnummer 745) en op 14 december 2020 (jaarnummer 738) de verlenging van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 20 december 2021 (jaarnummer 745) keurde de gemeenteraad de verlenging tot en met 31 december 2025 van deze samenwerkingsovereenkomst goed.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 246 § 4 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de samenstelling van de organen rekening kan houden met de samenstelling van de districtsraad voor zover de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting belast is met de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang die uitsluitend bevoegdheden van het district betreffen. De vertegenwoordigers in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de districtsraad.

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden gecoördineerd. Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie

Het masterplan Culturele Ontmoeting omvat een gedeeld strategisch kader (missie, visie, waarden en krachtlijnen) en daarnaast een keuzemenu aan operationele doelstellingen waar districten al dan niet op kunnen inzetten op basis van hun context, eigenheid en prioriteiten. 

Het vormt het fundament voor de gewijzigde statuten voor de vzw’s Lokaal Cultuur- en Vrijetijdsbeleid en de samenwerkingsovereenkomsten tussen stad en vzw’s Lokaal Cultuur- en Vrijetijdsbeleid.  De krachtlijnen en operationele doelstellingen vormen de kapstok voor de jaarlijkse actieplannen lokaal cultuurbeleid. Dit zal de opportuniteiten voor districtsoverschrijdende samenwerkingen helder in kaart brengen. Het strategische en operationeel kader zal de basis vormen voor de transformatie naar een organisatievorm die de samenwerking tussen districten en de stad kan inbedden, meer specifiek een netwerkorganisatie. 

Het masterplan Culturele Ontmoeting heeft als doel de slagkracht van het lokaal cultuurbeleid in elk district te verhogen. Het masterplan biedt een gemeenschappelijke taal en kader. Dit om enerzijds de uitvoering van de bevoegdheden van districten (zie ook college besluit binnengemeentelijke decentralisatie van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463)), met name programmatie en communicatie, en de bevoegdheden van de stad, met name personeel en patrimonium op elkaar af te stemmen. Anderzijds ondersteunt dit gedeeld beleidskader de districten om met elkaar samen te werken op strategische, tactisch en operationeel niveau. Dit masterplan nodigt uit om samen te werken en af te stemmen met andere districten en de stad. 

Dit doet het tegelijkertijd met respect voor de gedecentraliseerde bevoegdheden en eigenheid van de (lokale) cultuurwerkingen en met behoud van het BIB-plan 2020-2025 (collegebesluit van 9 oktober 2020, jaarnummer 8347). Het strategisch kader heeft een tijdshorizon tot 2035 en is afgetoetst aan verschillende toekomstscenario’s. Hiermee ligt er dus ook een toekomstvisie voor de volgende bestuursperiodes.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen
2BRS010103 - Bibliotheken en culturele ontmoetingscentra

Besluit

De districtsraad berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt goed om aan het college van burgemeester en schepenen het advies te geven het Masterplan lokaal Cultuurbeleid goed te keuren.

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis van volgende agendapunten van de algemene vergadering van vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo van 14 juni 2023:

 • Verslag algemene vergadering 15 februari 2023. Goedkeuring 
 • Ledenwijziging Algemene vergadering. Kennisname
 • Kadertekst Masterplan lokaal cultuurbeleid: Naar een netwerk Culturele Ontmoeting. Goedkeuring
 • Verplaatsing goedkeuring jaarrekening en werkingsverslag 2022 naar oktober 2023. Goedkeuring
 • Varia 

Artikel 3

De districtsraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde of een plaatsvervanger, een ander lid van de districtsraad, op de algemene vergadering van vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo alle punten van de agenda goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • Kadertekst_Masterplan_Culturele_Ontmoeting_2023_DEF.pdf
 • BZL_Uitnodiging_AV.pdf
 • BZL_Ontwerpverslag_AV_14062023.pdf
 • BZL_Verslag_bestuursorgaan_20230329.pdf
 • BZL_verslag_AV_15022023.pdf