Terug
Gepubliceerd op 14/03/2023

2023_DCWI_00035 - District Wilrijk. Bist. Slimme Schakel - Plaatsing afgesloten fietsenstalling. SWPR12967. Definitief ontwerp - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 06/03/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Linda Verlinden, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00035 - District Wilrijk. Bist. Slimme Schakel - Plaatsing afgesloten fietsenstalling. SWPR12967. Definitief ontwerp - Goedkeuring 2023_DCWI_00035 - District Wilrijk. Bist. Slimme Schakel - Plaatsing afgesloten fietsenstalling. SWPR12967. Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 9 juli 2021 (jaarnummer 5753) keurde het college het plan van aanpak goed voor de verdere uitwerking en realisatie van Slimme Schakels, als hoogwaardige mobiliteitsknooppunten in de stad.
Op 8 juli 2022 (jaarnummer 5789) keurde het college de plannen voor een eerste reeks van 13 overstapknooppunten (Slimme Schakels) goed.
Op 10 november 2022 (jaarnummer 91) adviseerde districtsraad de plannen voor een eerste reeks van 13 overstapknooppunten (Slimme Schakels) ongunstig, voor wat betreft de ingrepen aan de Bist in Wilrijk.
Op 18 november 2022 (jaarnummer 9278) keurde het college de bestelling van vijf afgesloten fietsenstallingen met diverse afmetingen, in kader van het project Slimme Schakels, goed.

Argumentatie

Het project Slimme Schakels beoogt de verbetering van de mobiliteitsknooppunten in stad Antwerpen. Door een efficiënte en kwaliteitsvolle aanleg en inrichting van de knooppunten kan de reiziger tijd winnen, wordt er tegemoetgekomen aan de kwaliteits- en comforteisen tijdens de deur-tot-deur verplaatsingen en vergroot de kans op een omschakeling naar combimobiliteit. Het combineren van verschillende vervoersmodi wordt zo een evidentie.

Eén van de onderdelen die bij sommige Slimme Schakels worden toegevoegd zijn afgesloten fietsenstallingen voor reizigers. Fietsen zijn vaak waardevol en kwetsbaar. Bij de belangrijke overstapplekken kan het aanbieden van afgesloten fietsenstallingen het fietsgebruik stimuleren, eventueel als voor- en natransport in een gecombineerde verplaatsing.

In het kader van dit project Slimme Schakels, werden vijf afgesloten fietsoverkappingen besteld om in de eerste fase vijf knooppunten uit te rusten (collegebeslissing van 18 november 2022, jaarnummer 9278).

Eén van de locaties waar een dergelijke fietsenstalling voorzien wordt, is het knooppunt Bist. Het betreft een stalling, met een groendak, voor 20 fietsen. Deze afgesloten fietsenstalling vervangt een bestaande (vrij toegankelijke) fietsoverkapping voor 10 fietsen. 

Op 10 november 2022 (jaarnummer 91) gaf de districtsraad van het district Wilrijk advies op het conceptontwerp voor de uitwerking van Bist als Slimme Schakel. De districtsraad gaf ongunstig advies op de daar voorgestelde locatie voor een afgesloten fietsenstalling, en vroeg om een alternatieve locatie te zoeken. De door de districtsraad voorgestelde alternatieven bleken onmogelijk. Wat nu wordt voorgesteld is een nieuwe locatie.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) legt nu het definitief ontwerp voor de plaatsing van deze fietsenstalling ter goedkeuring voor.

Regelgeving: bevoegdheid

De afgesloten fietsenstalling wordt geplaatst op het plein Bist in Wilrijk.

Met gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties bepaald.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen. Voor het district Wilrijk is Bist een lokaal plein.
Het college is bevoegd voor mobiliteit en bovenlokale budgetten.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht(en) vereist budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/2300/5153000000/225/2LMS010402A00000/2SA020200.

Het overkoepelende budget voor alle werken binnen de Slimme Schakels staat echter onder 5153. Per concrete uitgave wordt er wanneer nodig vanuit 5153 via IKA-light het nodige budget overgezet naar het passende budgetadres. Wij hebben vandaag onvoldoende zicht op alle toekomstige uitgaven om dit al eerder uit te splitsen. Vandaar dat nu verwezen wordt naar het ‘algemene’ adres 5153.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010402 - Multimodale knooppunten en netwerken (heraanleg van bovenlokale wegen en fietswegen)

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp van 14 februari 2023 voor de plaatsing van een afgesloten fietsenstalling bij Bist, district Wilrijk, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20230214_Slimme_Schakel_BIST-DO_BIST_Legende.pdf
  • 20230214_Slimme_Schakel_BIST-DO_Fietsenstalling_C_N.pdf
  • 20230214_Slimme_Schakel_BIST-DO_Fietsenstalling_P_N.pdf
  • 20230214_Slimme_Schakel_BIST-DO_Fietsenstalling_P-B.pdf