Terug
Gepubliceerd op 14/03/2023

2023_DCWI_00033 - Ondersteuning - Jeugd - Organisatie vzw Koraal - Afsprakennota 2023-2025 - Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 06/03/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Linda Verlinden, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00033 - Ondersteuning - Jeugd - Organisatie vzw Koraal - Afsprakennota 2023-2025 - Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCWI_00033 - Ondersteuning - Jeugd - Organisatie vzw Koraal - Afsprakennota 2023-2025 - Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 10 november 2022 (jaarnummer 89) het aangepast meerjarenplan goed waarin voor 2023, 2024 en 2025 jaarlijks een nominatieve ondersteuning van 2.500,00 EUR werd toegekend aan vzw Koraal, Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0408.499.464.

Vzw Koraal organiseert als Antwerpse jeugdwerkorganisatie speelpleinwerkingen in gans Antwerpen tijdens de schoolvakanties. Ook in district Wilrijk organiseren zij met speelplein Florifant een werking die reeds meerdere jaren zijn plaats heeft. Op deze manier wordt er tegemoet gekomen aan de vraag naar vrijetijdsbesteding en kinderopvang in het district. De afsprakennota schetst de opdracht die het district wil laten uitvoeren door vzw Koraal ten voordele van, in hoofdzaak, de Wilrijkse kinderen. Hiermee ondersteunt het district een jeugdwerkorganisatie om een kwaliteitsvol vakantie-aanbod te voorzien.

Argumentatie

De afsprakennota specifieert de opdracht van vzw Koraal en legt de engagementen vast die beide partners aangaan ten opzichte van elkaar. Deze nieuwe afsprakennota wordt opgemaakt voor de periode 2023-2025 en is een verderzetting van de vorige en intussen op 31 december 2022 afgelopen overeenkomst voor de periode 2021- 2022 (jaarnummer 283).
Jeugddienst Wilrijk volgt de uitvoering van de overeenkomst op en faciliteert de evaluatie ervan.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuning voor de hele looptijd van de afsprakennota was initieel nominatief voorzien bij aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025. De ondersteuning voor 2023 werd met goedkeuring van het districtscollege op 30 januari 2023 (jaarnummer 12)  aangewend voor de uitbetaling van de ondersteuning voor het jaar 2022. De nominatieve toekenning voor 2023 zal opnieuw  ter goedkeuring aan de districtsraad zal worden voorgelegd. De uitbetaling gebeurt conform  artikel 6 van de afsprakennota: ‘De uitbetaling van de ondersteuning zal uiterlijk 31 december van het lopende jaar gebeuren na een positieve evaluatie van de rapportage en de controle van de stavingsstukken.’

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0103 - Jeugd en senioren (doelgroepen)
2WIL010301 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota ‘Speelpleinwerking’ voor de ondersteuning van vzw Koraal, Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0408.499.464 met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 voor een jaarlijks bedrag van 2.500,00 EUR, waarvan het bedrag voor 2023 onder voorbehoud van nominatieve toekenning door de districtsraad.

Artikel 2

Het districtscollege keurt, onder voorbehoud van nominatieve toekenning door de districtsraad, de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 2.500,00 EUR aan vzw Koraal, Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0408.499.464 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Ondersteuningsovereenkomst voor ondersteuningsopdracht

Koraal vzw ondersteuning 2023

Koraal vzw

Otto Veniusstraat 20

2000 Antwerpen


ondernemingsnummer: 0408.499.464

rekeningnummer: BE40 4099 5182 4163

2.500,00 eurobudgetplaats: 5081000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2WIL010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090750
budgetperiode: 2300
4505149280