Terug
Gepubliceerd op 20/06/2023

2023_DCWI_00097 - Heraanleg en wegeniswerken Michel Willemsplein en Daniël Herreynslaan. Bestek GAC_2017_00115 (SWOU10715) - correctiebestelling - bijkomende vastlegging - Wijziging opdracht 1 en eindafrekening - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 12/06/2023 - 18:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris
2023_DCWI_00097 - Heraanleg en wegeniswerken Michel Willemsplein en Daniël Herreynslaan. Bestek GAC_2017_00115 (SWOU10715) - correctiebestelling - bijkomende vastlegging - Wijziging opdracht 1 en eindafrekening - Goedkeuring 2023_DCWI_00097 - Heraanleg en wegeniswerken Michel Willemsplein en Daniël Herreynslaan. Bestek GAC_2017_00115 (SWOU10715) - correctiebestelling - bijkomende vastlegging - Wijziging opdracht 1 en eindafrekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Gunning
Bestek SWOU10715 (GAC_2017_00115)
Goedkeuring districtscollege Wilrijk13 juli 2021141
GunningsbriefVerzonden16 juli 2021

Op 13 juli 2021 (jaarnummer 141) gunde het districtscollege Wilrijk de heraanleg en wegeniswerken in de Michel Willemsplein en Daniël Herreynslaan, district Wilrijk, aan de  firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816  tegen de som van 1.156.785,24 EUR (exclusief btw). De werken werden uitgevoerd op basis van het bestek SWOU10715 (GAC_2017_00115). Bij gunning werden bestelbon 4005460283 (1.210.512,97 EUR, inclusief btw) goedgekeurd.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling  maakte wijziging opdracht 1 en de eindafrekening op en legt de bijkomende vastlegging ter goedkeuring voor.

Juridische grond

Artikel 38/4 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, is van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen. 

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd .

Michel Willemsplein en Daniël Herreynslaan zijn lokale straten en Michel Willemsplein een lokaal plein.

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten. Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Argumentatie

Wijziging opdracht 1 ten laste van het district Wilrijk

OP POSTOmschrijving
OP1Systeem van de fontein werd geupdated naar de nieuwste richtlijnen ter bevordering van de veiligheid en reductie van de onderhoudskosten op termijn.


Wijziging opdracht 1 ten laste van Aquafin

OP POSTOmschrijving
OP2Grondwaterpeil lag hoger dan verwacht, waardoor bemaling noodzakelijk was voor de aanleg van de riolering
OP3Minprijs poreuze buis

Termijnverlenging: Geen
Prijsherziening: Geen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor de wijziging opdracht 1,  goed te keuren samengesteld als volgt (in EUR):

OmschrijvingDistrict WilrijkAquafin
WO1 in meer14.570,192408,76
21% btw3.059,74505,84
Algemeen totaal17.629,932914,60


Dienstnota financiën "Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW" van 17 december 2018.

Op 10 december 2018 (jaarnummer 389) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed. Het districtscollege keurt goed om - met ingang van 29 december 2018 - de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens het district als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  •  Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.


Eindafrekening

De werken zijn voltooid. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de eindafrekening (in EUR) ter goedkeuring voor.

OmschrijvingDistrict WilrijkAquafinTotaal
Inschrijvingsprijs999.948,42156.836,821.156.785,24
WO in meer14.570,192.408,7616.978,95
Vermoedelijke hoeveelheid in meer113.879,4711.263,08125.142,55
Vermoedelijke hoeveelheid in min-180.496,86-59.903,69-240.400,55
Prijsherziening209.350,9017.591,01226.941,91
Rectificatie-1.189,82-254,20-1.444,02
Afrondingsfout eenheidsprijzen0,190,020,21
Totaal1.156.062,49127.941,801.284.004,29
21% btw242.773,1226.867,78269.640,90
Algemeen totaal1.398.835,61154.809,581.553.645,19
Vastgelegd budget1.210.512,97

Bijkomend vast te leggen budget188.322,64


Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd(en) onderstaande bestelbon(nen) in EUR vastgelegd:
BestelbonOmschrijvingBudget
District Wilrijk
4005460283Gunning1.210.512,97
4105063670Bijkomende vastlegging188.322,64

Vorderingsstaat 9bis kan betaald worden van bestelbon 4005460283 en correctiebestelbon 4105063670.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0107 - Grijs
2WIL010701 - Aanleg en heraanleg
2WIL010701M01553 - SWOU10715 Daniël Herreynslaan, Michel Willemsplein

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de wijziging opdracht 1, ten laste van het district Wilrijk, in meer goed voor een bedrag van 14.570,19 EUR (exclusief btw).
De werken werden uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54, 9140 Temse, ondernemingnummer 0439.524.816 op basis van bestek GAC_2017_00115 (SWOU10715).

Artikel 2

Het districtscollege keurt de wijziging opdracht 1, ten laste van Aquafin, in meer goed voor een bedrag van 2.408,76 EUR (exclusief btw).

Artikel 3

Het districtscollege keurt de bijkomende vastlegging van 188.322,64 EUR (inclusief btw) goed.

Artikel 4

Het districtscollege keurt de eindafrekening, voor een bedrag van 1.553.645,19 EUR (inclusief btw), goed voor de heraanleg en wegeniswerken in de Michel Willemsplein en Daniël Herreynslaan, district Wilrijk, uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van bestek GAC_2017_00115 (SWOU10715). Het aandeel van het district Wilrijk bedraagt 1.398.835,61 EUR.

Artikel 5

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Bestek GAC_2017_00115 (SWOU10715)

Heraanleg en wegeniswerken
Michel Willemsplein en Daniël Herreynslaan

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse

Ondernemingsnummer:
0439 524 816

Rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927

188.322,64 EURbudgetplaats:5082500000
budgetpositie:224
functiegebied:2WIL010701M01553
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2WI090200
budgetperiode:2300
4105063670

Bijlagen

  • 20230425_10715A_eindafrekening_MichelW_WI.xlsx
  • 20230419_10715A_WO_1_MichelW_WI.xlsm