Terug
Gepubliceerd op 31/03/2023

2023_CBS_01852 - Scheldekruising- Bestendiging capaciteit veerdienst - Collegiale brief - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
ma 27/03/2023 - 13:00 Extra digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_01852 - Scheldekruising- Bestendiging capaciteit veerdienst - Collegiale brief - Goedkeuring 2023_CBS_01852 - Scheldekruising- Bestendiging capaciteit veerdienst - Collegiale brief - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Tijdens de werken aan de voetgangerstunnel werd de veerdienst tussen linker- en rechteroever ingevoerd als minder hinder-maatregel. Deze overzet wordt intens gebruikt en was al snel overbevraagd. De capaciteit van de veerdienst werd dan ook verhoogd met een overzet op elk kwartier in plaats van om het half uur.  De bijkomende capaciteit wordt in principe stopgezet op 31 maart 2023.

Het college van 13 januari 2023 (jaarnummer 200) richtte een collegiale brief gericht aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, waarin stad Antwerpen vraagt om de huidige capaciteit van de veerdienst te bestendigen als minder hindermaatregel voor de grote werken en in afwachting van de Scheldebrug.

Op 9 maart 2023 ontving de stad Antwerpen een antwoord van de minister, waarin gesteld wordt dat "de bestendiging van de extra veerdienst en/of deze verhoogde frequentie een vraag is die gesteld moet worden aan de Vervoerregioraad Antwerpen, gezien vervoer over water onder de noemer van Vervoer op Maat (VoM) valt. Conform het basisdecreet basisbereikbaarheid is het immers de vervoerregio die bepaalt waar de voorziene middelen voor VoM naartoe gaan".

Argumentatie

Het decreet basisbereikbaarheid  verwijst naar het gegeven dat het Personenvervoer over Water (PoW) bestaat uit één vervoerslaag, namelijk het vervoer op maat (VoM) . Het budget voor VoM is toegewezen aan de vervoerregioraden, uitgezonderd het budget voor het PoW. Dat bleek ook uit de verdeling van de bijkomende middelen voor VoM die de vervoerregio's ontvingen. Daarin werden de exploitatiebudgetten voor DeWaterbus en de Scheldekruisende veren niet mee opgenomen in het VoM-budget. 

In de schoot van de Vervoerregioraad Antwerpen werd bijgevolg beslist (nota VoM; goedgekeurd op 3 februari 2021) om de toegekende budgetten toe te wijzen aan andere VoM-oplossingen die broodnodig zijn om de modal shift te realiseren. 

De budgetbevoegdheid voor het PoW hoort dus nog steeds toe aan de Vlaamse Regering, zoals dat onder andere ook het geval is voor het bepalen van het tariefbeleid en de exploitatievoorwaarden (artikel 35 decreet). De verwijzing naar VoM-budget voor deze kwestie is bijgevolg in strijd met de eigen Vlaamse regelgeving en besluitvorming. 

De stad Antwerpen volgt eveneens de redenering van de minister niet om het aanbod op te splitsen in een basisaanbod' en een 'verhoogd aanbod'. Gezien het gegroeide succes van het veer, de noodzaak om de modal shift blijvend te ondersteunen en de Sint-Annavoetgangerstunnel te ontlasten, stelt de stad Antwerpen dat het huidige aanbod nodig is om voldoende kwaliteit te bieden en dat dit dus eerder een 'basisaanbod' betreft, zolang de Scheldeburg niet gerealiseerd is.  

Via een collegiale brief gericht aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, vraagt stad Antwerpen om de huidige capaciteit van de veerdienst te bestendigen als minder hindermaatregel voor de grote werken en in afwachting van de Scheldebrug.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010407 - Vervoersregio/vervoerautoriteit/Routeplan 2030

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van het antwoord van Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken.

Artikel 2

Het college keurt de collegiale brief gericht aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen