Terug
Gepubliceerd op 27/06/2023

2023_RMW_00016 - Groepsarchitectuur Antwerpen - Overdracht woonzorgactiviteiten Joostens. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw. Zorgbedrijf Antwerpen welzijnsvereniging. Correctie voorwaarden erfpacht. Intrekking - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 26/06/2023 - 21:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid

Verontschuldigd

Liesbeth Homans, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_RMW_00016 - Groepsarchitectuur Antwerpen - Overdracht woonzorgactiviteiten Joostens. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw. Zorgbedrijf Antwerpen welzijnsvereniging. Correctie voorwaarden erfpacht. Intrekking - Goedkeuring 2023_RMW_00016 - Groepsarchitectuur Antwerpen - Overdracht woonzorgactiviteiten Joostens. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw. Zorgbedrijf Antwerpen welzijnsvereniging. Correctie voorwaarden erfpacht. Intrekking - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Bij besluit van 27 maart 2023 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn het principe van de overdracht van erkenning van het woonzorgcentrum Joostens en de daaraan gekoppelde woonzorgactiviteiten samen met de ondersteunende diensten van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw (“ZNA”) naar Zorgbedrijf Antwerpen welzijnsvereniging (“ZBA”) goed. 

Bovenvermelde overdracht heeft (operationele) gevolgen voor OCMW Antwerpen in haar hoedanigheid van moeder van ZNA en ZBA, waaronder voor de erfpacht die OCMW Antwerpen op 20 december 2006 met ZNA sloot en waartoe eveneens de site Joostens behoort, en de hierna volgende uitbreidingen van de erfpacht voor deze site.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde goed dat de erfpacht van het OCMW Antwerpen verleend aan ZNA met betrekking tot de site Joostens beëindigd wordt op datum van bovenvermelde overdracht en vervolgens dat onder specifieke voorwaarden een nieuwe erfpacht voor de site Joostens aan ZBA wordt verleend.

Regelgeving: bevoegdheid

 • Artikel 77 Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn over de volheid van bevoegdheid beschikt voor de aangelegenheden die aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn door of krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd.
 • Artikel 78, 11° Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn de bevoegdheid inzake het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen niet kan overdragen.
 • Artikel 4.2 van de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen OCMW Antwerpen en AG Vespa zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 25 november 2019 (jaarnummer 2019_RMW_00099) bepaalt dat AG Vespa instaat voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het OCMW patrimonium. De beleidsbeslissing hiertoe ligt bij het OCMW. Een beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn is vereist voor elke beslissing tot verwerving of vervreemding van zakelijke rechten op OCMW patrimonium en een beslissing tot verwerving van OCMW patrimonium omvat steeds een beslissing over de aanwending ervan. 

Argumentatie

Artikel 7 van het besluit van 27 maart 2023 (2023_RMW_00007) bevat de voorwaarden waaraan de erfpacht met ZBA moet voldoen: 

 • voorwerp: 2980 Zoersel, derde afdeling en Brecht, tweede afdeling, Kapellei 133, gekadastreerd sectie I nummer 375/F, met een oppervlakte van twee hectaren, acht aren twaalf centiaren;
 • duur: 40   jaar, ingaande op datum van overdracht van de woonzorgactiviteiten Joostens van ZNA aan ZBA;
 • vergoeding: canon van 0,00 EUR;
 • bestemming: de uitbating van woonzorgvoorzieningen en alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben of bijdragen tot de realisatie van deze voorzieningen; 
 • ZBA krijgt het gebouw in erfpacht in de staat zoals het zich bevindt;
 • ZBA neemt alle eigenaarsverplichtingen op zich;
 • ZBA bezorgt een meerjarenplan voor de investeringen die het zal uitvoeren aan de gebouwen gedurende de periode van de erfpacht;
 • Indien de erfpachter de in erfpacht gegeven goederen niet meer aanwendt voor de hierboven beschreven bestemming, heeft de eigenaar de mogelijkheid om aan de erfpachtovereenkomst een einde te stellen en dit zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de erfpachter;
 • brandverzekering: ZBA verzekert het pand, op zijn kosten, voor de volledige waarde tegen brand en aanverwante gevaren;
 • alle kosten, erelonen en belastingen zijn uitsluitend voor rekening van ZBA.
Het hierboven omschreven voorwerp is gebaseerd op de originele kadastrale legger (twee percelen), zoals opgenomen in de erfpachtakte van 20 december 2006 tussen OCMW Antwerpen en ZNA. Intussen werd het voorwerp van de erfpacht voor de site Joostens uitgebreid en bestaat deze uit zes percelen zoals opgenomen in de akte houdende uitbreiding erfpacht van 25 januari 2016 tussen OCMW Antwerpen en ZNA (overeenkomstig het besluit van 14 februari 2012 voor wat percelen 375 m, 375 g en 372 k betreft en het besluit van 28 mei 2014 voor wat het perceel 381 c betreft (2015_RMW_00334)). Om deze reden dringt een correctie van het voorwerp van de erfpacht en bijgevolg de besluitvorming 27 maart 2023 zich op. De overige voorwaarden van de te sluiten erfpacht blijven ongewijzigd.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn trekt artikel 7 van het besluit van 27 maart 2023 (2023_RMW_00007) in.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt goed dat AG Vespa in naam en voor rekening van OCMW Antwerpen met Zorgbedrijf Antwerpen welzijnsvereniging een erfpacht sluit en dit onder volgende voorwaarden:

 • voorwerp: de percelen gelegen aan de Kapellei nr. 133, +133, 133+, 107+ te 2980 Zoersel, thans gekadastreerd gemeente Zoersel, derde afdeling en Brecht, tweede afdeling, Sectie I 
  • met nummer 375 n P0000 met een oppervlakte van 20.187m² (deel van het groter perceel voorheen en volgens laatste titel gekend nummer 375 L met een oppervlakte van 20.812m²) en de hierop aanwezige bebouwing bestaande uit een rusthuis;
  • met nummer 375 p P0000 met een oppervlakte van 625 m² (deel van het groter perceel voorheen en volgens laatste titel gekend nummer 375 L met een oppervlakte van 20.812m²) en de hierop aanwezige bebouwing bestaande uit een afvalverwerkingsunit;
  • met nummer 375 g P0000 met een oppervlakte van 308 m² met de hierop aanwezige bebouwing bestaande uit een verpleeginrichting;
  • met nummer 375 m P0000 met een oppervlakte van 86.735 m² en de hierop aanwezige bebouwing bestaande uit een rusthuis;
  • met nummer 372 k P0000 met een oppervlakte van 98 m² en de hierop aanwezige bebouwing bestaande uit een landgebouw;
  • met nummer 381 c P0000 ter plekke gekend als ‘Den Aerd’ zijnde een bouwland/bos met een oppervlakte van 13.587m².
 • duur: 40  jaar, ingaande op datum van overdracht van de woonzorgactiviteiten Joostens van ZNA aan ZBA;
 • vergoeding: canon van 0,00 EUR;
 • bestemming: de uitbating van woonzorgvoorzieningen en alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben of bijdragen tot de realisatie van deze voorzieningen; 
 • ZBA krijgt het gebouw in erfpacht in de staat zoals het zich bevindt;
 • ZBA neemt alle eigenaarsverplichtingen op zich;
 • ZBA bezorgt een meerjarenplan voor de investeringen die het zal uitvoeren aan de gebouwen gedurende de periode van de erfpacht;
 • indien de erfpachter de in erfpacht gegeven goederen niet meer aanwendt voor de hierboven beschreven bestemming, heeft de eigenaar de mogelijkheid om aan de erfpachtovereenkomst een einde te stellen en dit zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de erfpachter;
 • brandverzekering: ZBA verzekert het pand, op zijn kosten, voor de volledige waarde tegen brand en aanverwante gevaren;
 • alle kosten, erelonen en belastingen zijn uitsluitend voor rekening van ZBA.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.