Terug
Gepubliceerd op 02/05/2023

2023_CBS_02806 - Districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk - Aanvullend verkeersreglement. Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/04/2023 - 13:00 Extra digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_02806 - Districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk - Aanvullend verkeersreglement. Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel - Goedkeuring 2023_CBS_02806 - Districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk - Aanvullend verkeersreglement. Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 januari 2019 (jaarnummer 42) het bestuursakkoord voor de legislatuur 2019 - 2024 goed.

Op 17 juni 2022 (jaarnummer 4884) keurde het college de principebeslissing 'Actualisatie en wijzigingen parkeerbeleid' goed. Het college gaf tevens opdracht aan de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) en Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (MPA) om een aantal parkeermaatregelen verder te onderzoeken, ontwikkelen en implementeren.

De gemeenteraad keurde op 26 september 2022 (jaarnummer 535) het reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunningen goed.

De gemeenteraad keurde op 26 september 2022 (jaarnummer 536) de laatste wijziging van het retributiereglement met betrekking tot parkeren op de openbare weg goed. 

De gemeenteraad keurde op 26 september 2022 (jaarnummer 540) het retributiereglement met betrekking tot de betalende gemeentelijke parkeervergunningen goed.

Op 30 september 2022 (jaarnummer 8006) keurde het college het aanvullend reglement tot de politie van het wegverkeer 'Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel' in de districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk goed. Dit besluit bepaalt waar er betalend en waar er schijfparkeren geldt tijdens welke dagen en uren. Bovendien worden hier ook de bewonerszones bepaald. 

Op 30 september 2022 (jaarnummer 8007) keurde het college het aanvullend verkeersreglement 'Parkeerzonering in alle districten' goed. Dit besluit bepaalt voor de straten waar betalend parkeren geldt tot welke tariefcode ze horen. 

De aanvullende verkeersreglementen 'Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel' in de districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk' en ‘Parkeerzonering in alle districten' worden gelijktijdig geagendeerd. Beide besluiten krijgen dezelfde aanleiding en context en argumentatie om zo het volledig beeld van de aanpassingen weer te geven ook al moeten niet alle aanpassingen in beide besluiten behandeld worden.

Concreet wordt via deze twee besluiten het inrichten van de de 'parkeerzone voor bewoners en vergunninghouders' in 'de Binnenstad' en het omvormen van de Nationalestraat tot Shop&go straat ingevoerd.

Argumentatie

De aanpassingen in het parkeerbeleid worden sinds de invoering opgevolgd door de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit). 

Stad Antwerpen wil het parkeerbeleid consequenter maken waarbij de focus in 'de Binnenstad' nadrukkelijk ligt op het faciliteren van parkeren voor bewoners on-street. De parkerende bezoekers en pendelaars worden aangemoedigd om gebruik te maken van de P+R’s aan de rand van de stad en de rotatieparkings die verspreid liggen in de stad. Het aanbod aan rotatieparkings in 'de Binnenstad' is ruim voldoende om alle bestemmingen bereikbaar te maken binnen een wandelafstand van 5 à 10 minuten. 

Artikel 9 van het bestuursakkoord 2019-2024 geeft aan dat de stad in de 16e-eeuwse binnenstad negentig procent wil omvormen tot woonerf waarbij de parkeerplaatsen enkel beschikbaar zijn voor bewoners, bezoekers van bewoners en vergunninghouders, zoals mantelzorgers, zorgverstrekkers en klusjesmannen. Andere bezoekers worden naar publieke parkings geleid.

Om dit parkeerbeleid kracht bij te zetten, wordt een 'parkeerzone voor bewoners en vergunninghouders' in 'de Binnenstad' ingevoerd, waar bewonersparkeren van toepassing is. In deze zone worden de parkeerplaatsen op straat, op basis van artikel 27 van de wegcode, in eerste instantie voorbehouden voor de houders van een geldige gemeentelijke parkeervergunning voor bewoners (bewonerskaart). In het algemeen reglement op de gemeentelijke parkeervergunning zal worden bepaald in welke mate en onder welke voorwaarden andere gemeentelijke parkeervergunningen (bijvoorbeeld de parkeervergunning voor ondernemingen) recht geven op het gebruik van de in de 'parkeerzone voor bewoners en vergunninghouders' gelegen parkeerplaatsen. 

Er wordt beoogd om in het algemeen reglement op de gemeentelijke parkeervergunning een bijkomende gemeentelijke parkeervergunning te voorzien voor zorgverstrekkers, zodanig dat zij in 'de Binnenstad' nog steeds kunnen parkeren om hun patiënten te bezoeken. Daarnaast wordt er ook beoogd om een specifieke (betalende) parkeervergunning te voorzien die bewoners voor hun bezoekers kunnen aankopen. Op die manier kunnen bezoekers van bewoners ook op straat parkeren. De modaliteiten van deze parkeervergunning zullen worden vastgesteld in het algemeen reglement op de gemeentelijke parkeervergunning en het daarbij horende retributiereglement.

De Nationalestraat is hier een uitzondering op. Deze straat is reeds gereglementeerd als winkelstraat en valt geografisch gezien ook binnen de perimeter van de 'parkeerzone voor bewoners en vergunninghouder'. In een winkelstraat wordt er vooral rotatie van parkeren beoogd door kortparkerende klanten. Vergunningen voor bewoners zijn hier in winkelstraten niet geldig van maandag tot en met zaterdag van 9.00u tot 18.00u. Om klanten de mogelijkheid te blijven geven om korte boodschappen te doen, worden in de Nationalestraat Shop&go plaatsen voorzien van maandag tot en met zaterdag van 9.00u tot 18.00u op de huidige parkeerplaatsen. Hier zal maximaal 30 minuten betalend geparkeerd kunnen worden door alle weggebruikers. Van maandag tot en met zaterdag van 18.00u tot 9.00u en op zon- en feestdagen (inclusief 11 juli) zal er bewonersparkeren gelden (conform de 'parkeerzone voor bewoners en vergunninghouder') en kan er bijgevolg enkel nog door vergunninghouders geparkeerd worden.

De 'parkeerzone voor bewoners en vergunninghouders' zal uit tariefzone A gehaald worden en de Nationalestraat zal toegekend worden aan een nieuwe tariefzone, namelijk tariefzone E.

Dit nieuwe aanvullende verkeersreglement treedt op 1 augustus 2023 in werking. Tot dan geldt het huidige aanvullend verkeersreglement.

Juridische grond

  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
  • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
  • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
  • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 (jaarnummer 50) waarin, krachtens het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de bevoegdheid om te beslissen over aanvullende verkeersreglementen wordt gedelegeerd aan het college.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen. Er wordt budget voorzien op het budget van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG.

Adviezen

Districtsraad Antwerpen, advies van 20 februari 2023 (jaarnummer 14) Geen advies ontvangen

Het districtscollege Antwerpen van 6 februari 2023 (jaarnummer 77) heeft goedgekeurd om het besluit voor te leggen aan de districtsraad Antwerpen van 20 februari 2023 (jaarnummer 14). De districtsraad Antwerpen heeft het besluit verdaagd naar 20 maart 2023.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel in districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk', goed ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 30 september 2022 (jaarnummer 8006), en dit met ingang van 1 augustus 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.