Terug
Gepubliceerd op 09/06/2023

2023_DCBO_00118 - Beleids- en Beheerscyclus - Jaarrekening 2022 - Vaststelling

districtscollege Borgerhout
do 08/06/2023 - 16:50 Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00118 - Beleids- en Beheerscyclus - Jaarrekening 2022 - Vaststelling 2023_DCBO_00118 - Beleids- en Beheerscyclus - Jaarrekening 2022 - Vaststelling

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde in zitting van 28 november 2022 (jaarnummer 84) aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 en het budget 2022 goed.

Juridische grond

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:
  • artikel 260 over de vaststelling van de jaarrekening;
  • artikel 143 over de bepalingen die gelden voor het financieel beheer van de gemeente en ook van toepassing op het district.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn:
  • artikel 189 stelt dat de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus, met uitzondering van artikel 30, 3° (balans en resultatenrekening), en titel 6 (autonome gemeente- en provinciebedrijven), van toepassing zijn op de planning en het financieel beheer van de districten.

Argumentatie

De districtsraad moet de jaarrekening vaststellen in het eerste semester van het boekjaar dat volgt op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.

Algemene financiële opmerkingen

De districtsraad stelt de jaarrekening 2022 vast.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0104 - Borgerhout is een verantwoordelijk district

Besluit

Het districtscollege borgerhout legt het volgende voor aan de districtsraad borgerhout:

Artikel 1

De districtsraad stelt de jaarrekening 2022 vast met de volgende resultaten:

  • resultaat op kasbasis: 4.396.138 EUR;
  • autofinancieringsmarge: -286.649 EUR;
  • gecumuleerd budgettair resultaat: 4.396.138 EUR.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • JR2022_BO.pdf