Terug
Gepubliceerd op 07/06/2023

2023_DCBE_00112 - Bestek GAC_2023_02726 (SWOU12339). Wegeniswerken Oogststraat, Berchem - Bestek en procedure - Goedkeuring

districtscollege Berchem
wo 07/06/2023 - 10:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Ann De Potter, districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2023_DCBE_00112 - Bestek GAC_2023_02726 (SWOU12339). Wegeniswerken Oogststraat, Berchem - Bestek en procedure - Goedkeuring 2023_DCBE_00112 - Bestek GAC_2023_02726 (SWOU12339). Wegeniswerken Oogststraat, Berchem - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district Berchem wenst de Oogststraat opnieuw aan te leggen. Het comfort en de veiligheid van de weggebruikers wordt gemaximaliseerd. Het groene karakter van de straten wordt versterkt. De verblijfskwaliteit en belevingswaarde worden op die manier geoptimaliseerd.

Het districtscollege keurde in zitting van 20 maart 2023 (jaarnummer 00037) het definitief ontwerp goed.

Juridische grond

In toepassing van artikel 35, eerste lid, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij openbare procedure.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 10° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten.

Met de gemeenteraadbeslissing van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) werden de bevoegdheden van de gemeenteraad voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten gedelegeerd aan de districtsraden, in het kader van de uitoefening van de aan de districten overgedragen bevoegdheden.

Met de gemeenteraadbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 00300) werden de bevoegdheden van de districtsraden gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor openbaar domein.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met het gunningscriterium prijs.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0102 - Berchem is een district waar het goed wonen is
2BER010201 - Berchem zorgt voor de heraanleg, de herinrichting en het onderhoud van lokale straten en pleinen
2BER010201M01386 - SWOU12339 Oogststraat (voet- en fietspaden / versmallen profiel)

Besluit

Het districtscollege berchem legt het volgende voor aan de districtsraad berchem:

Artikel 1

De districtsraad van Berchem keurt bestek GAC_2023_02726 voor "Wegeniswerken Oogststraat, Berchem" goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een openbare procedure wordt uitgeschreven.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Wegeniswerken Oogststraat, Berchem


budgetplaats: 5012500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2BER010201M01386
subsidie: SUB_NR / BER02_SOK_RUPZILVER / BER04_SOK_ZILVERKWAR / SBT11363
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BE090200
budgetperiode: 2300

volgt later

Bijlagen

  • 02726_20230531_bestek_administratieve_bepalingen.pdf
  • 02726_20230530_Bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 02726_20230530_Bestek_Technische_Bepalingen.pdf
  • 02726_20230530_SamenvattendeOpmeting.xlsm