Terug
Gepubliceerd op 08/03/2024

2024_DRAN_00010 - Lijnwaadmarkt en Luchtbal-Santiagostraat - Stopzetting markten - Goedkeuring

districtsraad Antwerpen
ma 26/02/2024 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad; Anne Poppe, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Paul Cordy, districtsburgemeester; Tom Van den Borne, districtsschepen; Regina Verstraeten, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Cedric Cornelissen, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Lutgardis van Craenenbroeck; Orry Van de Wauwer; Firuz Gohari; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Morad Ramachi, districtsraadslid; Adrjen Boeckmans, districtsraadslid

Verontschuldigd

Tannicka Bogaert, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Bart Steyaert, districtsraadslid

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad
2024_DRAN_00010 - Lijnwaadmarkt en Luchtbal-Santiagostraat - Stopzetting markten - Goedkeuring 2024_DRAN_00010 - Lijnwaadmarkt en Luchtbal-Santiagostraat - Stopzetting markten - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Al geruime tijd worden de wekelijkse gemengde donderdagmarkt op Luchtbal-Santiagostraat en de wekelijkse kleine antiekmarkt op zaterdag op de Lijnwaadmarkt niet georganiseerd. Aangezien er geen vaste abonnementhouders meer over zijn gaan de markten, die normaal plaatsvinden op donderdag tussen 8.00 uur - 13.00 uur en zaterdag tussen 9.00 uur - 17.00 uur, niet langer door. Concreet betekent dit dat er zich geen handelaars melden op het terrein waardoor ook inzet vanuit de diensten Stadsbeheer/Evenementen, Film, Markten en Foren/Markten en Foren, Stadsbeheer/Stadsreiniging en de bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid niet langer nodig is.

Juridische grond

  • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals nadien gewijzigd;
  • Koninklijk Besluit van 24 september betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, zoals nadien gewijzigd;
  • Het politiereglement 'Reglement voor de openbare markten', goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2022 (jaarnummer 770).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 9 van het besluit over de binnengemeentelijke decentralisatie en de delegatie van bevoegdheden, goedgekeurd op 12 mei 2017 (jaarnummer 4463), vermeldt dat de bevoegdheden over lokale markten en foren worden overgedragen aan de districtscolleges.

Artikel 3 §2 van het stedelijk politiereglement - reglement voor de openbare markten, goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2022 (jaarnummer 770) bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor het inrichten, wijzigen of stopzetten van een lokale openbare markt.

Argumentatie

Aangezien de wekelijkse gemengde donderdagmarkt op Luchtbal-Santiagostraat en de wekelijkse kleine antiekmarkt op zaterdag op de Lijnwaadmarkt niet langer worden georganiseerd, worden deze markten officieel stopgezet. Met het stopzetten van de markten vervallen de taken van de betreffende stedelijke diensten, gekoppeld aan het organiseren van de markten. Door het officieel stopzetten kunnen de markten ook uit de GIS-lagen worden verwijderd zodat het terrein tijdens marktdagen terug beschikbaar wordt voor andere innames openbaar domein.

 

Besluit

De districtsraad antwerpen beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt het stopzetten van de wekelijkse gemengde donderdagmarkt op Luchtbal-Santiago en de wekelijkse kleine antiekmarkt op zaterdag op de Lijnwaadmarkt goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

De districtsraad geeft opdracht aan:

Dienst:Taak:
SB/EFMF/MFOm de Lijnwaadmarkt en de markt Luchtbal-Santiago uit het stedelijk overzicht van openbare markten in Antwerpen te halen
District/wijkoverlegOm de buurtbewoners te informeren omtrent de stopzetting van de openbare lokale markten
SB/BOFOm elektriciteitsaansluitingen en nadarhekken waar nodig te verwijderen
SB/SROm de Lijnwaadmarkt en de markt Luchtbal-Santiago uit de planning van te reinigen marktterreinen te halen
SW/B&O/VDCOm signalisatie om het marktterrein verkeers- en parkeervrij te houden op marktdagen waar nodig te verwijderen
PZAOm de taak het parkeervrij houden van het marktterrein op Lijnwaadmarkt en de markt Luchtbal-Santiago te schrappen