Terug
Gepubliceerd op 08/03/2024

2024_DRAN_00023 - District Antwerpen. Balansstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Antwerpen
ma 26/02/2024 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad; Anne Poppe, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Paul Cordy, districtsburgemeester; Tom Van den Borne, districtsschepen; Regina Verstraeten, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Cedric Cornelissen, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Lutgardis van Craenenbroeck; Orry Van de Wauwer; Firuz Gohari; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Morad Ramachi, districtsraadslid; Adrjen Boeckmans, districtsraadslid

Verontschuldigd

Tannicka Bogaert, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Bart Steyaert, districtsraadslid

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad
2024_DRAN_00023 - District Antwerpen. Balansstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2024_DRAN_00023 - District Antwerpen. Balansstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Balansstraat in district Antwerpen:

 • behoort tot het beheer van stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college van 4 februari 2022 (jaarnummer 1023);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Harmonie-Brederode";
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "binnen de Singel en de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart;
 • heeft een proefopstelling die goedgekeurd werd door het college op 13 maart 2020 (jaarnummer 2497), waarbij in afwachting van de definitieve heraanleg een verdrijvingsvlak werd aangelegd ter hoogte van de schoolpoort;
 • heeft een proefopstelling die goedgekeurd werd door het college op 19 maart 2021 (jaarnummer 2328), waarbij met verdrijvingsvlakken en plooibakens het stilstand- en parkeerverbod wordt afgedwongen, dit in afwachting van de heraanleg.

Stad Antwerpen krijgt regelmatig aanvragen van bewoners om markeringen aan te brengen ter hoogte van hun in- of uitrit omdat geparkeerde voertuigen net niet vóór hun in- of uitrit staan geparkeerd. Deze situatie bemoeilijkt het in- en uitrijden zodat dit het manoeuvreren dikwijls onmogelijk maakt.

Op 5 december 2014 (jaarnummer 12435) keurde het college de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed. 
Op 9 oktober 2015 (jaarnummer 8410) keurde het college de aanpassing van de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed. 
Op 3 april 2020 (jaarnummer 3182) besliste het college om de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ met onmiddellijke ingang stop te zetten. Uit de analyse van de aanvragen en meldingen voor de periode 2018 - 2019 (tot en met september) bleek dat de oorspronkelijke doelstellingen van de maatregel 'de bereikbaarheid van deze garages en inritten bevorderen en de parkeerdruk verminderen’ niet langer bereikt werden. Ad-hoc aanvragen rond extra inrichting bij hinderlijk parkeren aan inritten blijven evenwel mogelijk. Inkomende dossiers worden nu apart bekeken. De Balansstraat 89 is één van de inkomende dossiers. 
Op 11 oktober 2023 werd een aanvraag over hinderlijk parkeren ingediend voor markeringen aan een inrit in de Balansstraat ter hoogte van huisnummer 89. Naar aanleiding van deze aanvraag heeft Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (MPA) de situatie onderzocht. MPA stelt voor om te opteren voor markeringen aan de inrit van de aanvrager. Links en rechts van de inrit ter hoogte van huisnummer 89 worden er volwaardige verdrijvingsvlakken aangebracht.

Tijdens een plaastsbezoek werd vastgesteld dat er verdrijvingsvlakken ter hoogte van nummer 84, aanwezig zijn. Aangezien er de voorbije periode geen meldingen hieromtrent werden ontvangen, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) voor om deze te bestendigen. 

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2023 (jaarnummer 838) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld. 

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • links en rechts van de inrit ter hoogte van huisnummer 89 worden volwaardige verdrijvingsvlakken aangebracht (artikel 7);
 • Links en rechts van de inrit ter hoogte van huisnummer 84 werden volwaardige verdrijvingsvlakken aangebracht (artikel 7).

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 8 februari 2024 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad antwerpen beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Balansstraat in district Antwerpen, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 4 februari 2022 (jaarnummer 1023).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen