Terug
Gepubliceerd op 08/03/2024

2024_DRAN_00027 - Legislatuur 2019-2024 - Wijziging samenstelling bijzondere raadscommissies - Kennisneming

districtsraad Antwerpen
ma 26/02/2024 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad; Anne Poppe, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Paul Cordy, districtsburgemeester; Tom Van den Borne, districtsschepen; Regina Verstraeten, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Cedric Cornelissen, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Lutgardis van Craenenbroeck; Orry Van de Wauwer; Firuz Gohari; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Morad Ramachi, districtsraadslid; Adrjen Boeckmans, districtsraadslid

Verontschuldigd

Tannicka Bogaert, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Bart Steyaert, districtsraadslid

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad
2024_DRAN_00027 - Legislatuur 2019-2024 - Wijziging samenstelling bijzondere raadscommissies - Kennisneming 2024_DRAN_00027 - Legislatuur 2019-2024 - Wijziging samenstelling bijzondere raadscommissies - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op 8 januari 2019 werd het nieuwe districtsbestuur geïnstalleerd op de installatievergadering van de districtsraad.

Op 18 februari 2019 (jaarnummer 28) keurde de districtsraad de oprichting van de bijzondere raadscommissies goed.

Op 13 januari 2024 communiceerde raadslid Annelies Thoelen dat zij vanaf januari 2024 de bijzondere raadscommissie parken & groenvoorziening, jeugd, senioren, leefmilieu, financiën, markten & foren, lokale economie, straatbeeld, relatie nutsbedrijven, erfgoed, veiligheid, toerisme zal opvolgen voor de CD&V-fractie in plaats van raadslid Orry Van de Wauwer. 

Op 22 februari 2024 communiceerde de CD&V-fractie dat raadslid Annelies Thoelen ook de bijzondere raadscommissie publiek domein, mobiliteit en burgerlijke stand zal opvolgen in plaats van raadslid Orry Van de Wauwer. 

Regelgeving: bevoegdheid

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur:

  • artikelen 37 en 126 bepalen dat:
    • de districtsraad commissies kan oprichten die zijn samengesteld uit districtsraadsleden. De commissies hebben als taak de besprekingen in de districtsraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd deskundigen en belanghebbenden horen;
    • de districtsraad bepaalt per districtsraadscommissie het aantal leden;
    • de districtsburgemeester of districtsschepenen kunnen geen voorzitter zijn van een districtsraadscommissie;
  • artikelen 17 en 119 behandelen de presentiegelden voor de districtsraadsleden. 

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) en het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districten bepaald. 

Argumentatie

De districtsraad kan bijzondere raadscommissies oprichten met een evenredige verdeling van mandaten.

De vergaderingen zijn openbaar, tenzij twee derde van de aanwezige raadsleden om een gesloten zitting vraagt of indien het om de persoonlijke levenssfeer gaat. De vergaderingen zijn rechtsgeldig ongeacht het aantal aanwezige leden. De bijzondere raadscommissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.

De leden van de bijzondere raadscommissies kiezen in openbare zitting een voorzitter. De stemming is geheim en schriftelijk op basis van voordrachtsakten die uiterlijk drie dagen vóór de vergadering van de bijzondere raadscommissie bij de secretaris worden ingediend. Een lid van het uitvoerend bestuur kan geen voorzitter zijn van een bijzondere raadscommissie.

Iedere bijzondere raadscommissie bestaat uit 13 raadsleden. De mandaten voor iedere bijzondere raadscommissie worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit de raad is samengesteld in overeenstemming met artikel 37 van het DLB. De districtsraadsleden ontvangen presentiegeld bij aanwezigheid in een bijzondere raadscommissie.

De samenstelling van de bijzondere raadscommissies wordt gewijzigd, omdat de CD&V-fractie twee wissels wenst door te voeren. Raadslid Annelies Thoelen zal vanaf januari 2024 de bijzondere raadscommissie parken & groenvoorziening, jeugd, senioren, leefmilieu, financiën, markten & foren, lokale economie, straatbeeld, relatie nutsbedrijven, erfgoed, veiligheid, toerisme en de bijzondere raadscommissie publiek domein, mobiliteit en burgerlijke stand opvolgen in plaats van raadslid Orry Van de Wauwer. 

Algemene financiële opmerkingen

Het meerjarenplan 2020-2025 voorziet de nodige kredieten voor de uitbetaling van het presentiegeld. Dit gebeurt per kwartaal en aan de hand van de aanwezigheidslijsten die de raadsleden ondertekenen bij aanvang van de vergadering. Een lid van het uitvoerend bestuur ontvangt geen presentiegeld voor aanwezigheid in een bijzondere raadscommissie.

Budgetperiode Omschrijving Bestelbon
2019-2024 Presentiegeld raadsleden Uitbetaling via Payroll

Besluit

De districtsraad antwerpen beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de gewijzigde samenstelling van de bijzondere raadscommissies:

  • parken & groenvoorziening, jeugd, senioren, leefmilieu, financiën, markten & foren, lokale economie, straatbeeld, relatie nutsbedrijven, erfgoed, veiligheid, toerisme: raadslid Annelies Thoelen zetelt als lid in plaats van raadslid Orry Van de Wauwer;
  • publiek domein, mobiliteit en burgerlijke stand: raadslid Annelies Thoelen zetelt als lid in plaats van raadslid Orry Van de Wauwer.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.