Terug
Gepubliceerd op 28/02/2024

2024_DRBE_00017 - District Berchem. Lode Vissenaekenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Berchem
di 27/02/2024 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Ilse Jacques, districtsraadslid; Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots; Magda Geers; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Luc Van de Weyer, districtsraadslid

Verontschuldigd

Ria Vermeulen, districtsraadslid

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Ilse Jacques, districtsraadslid
2024_DRBE_00017 - District Berchem. Lode Vissenaekenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2024_DRBE_00017 - District Berchem. Lode Vissenaekenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Lode Vissenaekenstraat in het district Berchem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 14 oktober 2016 (jaarnummer 9028);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Oogststraat";
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

Naar aanleiding van een melding stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) voor om een verdrijvingsvlak aan te brengen ter hoogte van de achteruitgang van de basisschool 'Fruithof'.
Uit nazicht is gebleken dat het aanvullend verkeersreglement niet meer overeenkomt met de huidige situatie. Het aanvullend verkeersreglement wordt dan ook geactualiseerd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2023 (jaarnummer 838) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • de toegang wordt verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,50 ton, uitgezonderd laden en lossen, over de ganse lengte van de straat. Het verkeersbord C23 werd vervangen door het verkeersbord C21. Het aanvullend reglement stemt op deze manier overeen met de situatie op het terrein (artikel 1);
 • het huidige stilstand- en parkeerverbod aan de oneven zijde, over de ganse lengte van de straat wordt mee opgenomen in het aanvullend reglement (artikel 3);
 • een verdrijvingsvlak wordt gemarkeerd ter hoogte van de uitgang van de basisschool, ter hoogte van de Lode Vissenaekenstraat naast het nummer 2 (artikel 5).
 • Hierdoor is er een afstand van vijf meter vrije ruimte gegarandeerd om een verhoogde zichtbaarheid en veiligheid te creëren ter hoogte van de oversteek aan de schooluitgang.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 22 januari 2024 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Lode Vissenaekenstraat in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 14 oktober 2016 (jaarnummer 9028).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen