Terug
Gepubliceerd op 28/02/2024

2024_DRBE_00016 - Ondersteuning - Lokaal Groenbeleid - Klimaatplatform Antwerpen vzw - Project Regen oogsten - afkoppelen met je buren - nominatieve toekenning krediet jaar 2024 - Goedkeuring

districtsraad Berchem
di 27/02/2024 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Ilse Jacques, districtsraadslid; Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots; Magda Geers; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Luc Van de Weyer, districtsraadslid

Verontschuldigd

Ria Vermeulen, districtsraadslid

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Ilse Jacques, districtsraadslid
2024_DRBE_00016 - Ondersteuning - Lokaal Groenbeleid - Klimaatplatform Antwerpen vzw - Project Regen oogsten - afkoppelen met je buren - nominatieve toekenning krediet jaar 2024 - Goedkeuring 2024_DRBE_00016 - Ondersteuning - Lokaal Groenbeleid - Klimaatplatform Antwerpen vzw - Project Regen oogsten - afkoppelen met je buren - nominatieve toekenning krediet jaar 2024 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 21 november 2023 (jaarnummer 62) de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor Klimaatplatform Antwerpen vzw, Helmstraat 70 bus 11, 2140 Borgerhout, ondernemingsnummer 0725.718.069, voor de organisatie van het project 'Regen oogsten - afkoppelen met je buren'. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Met de gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor goedkeuring van het budget voor groenaanplantingen.

Argumentatie

Het district Berchem is het project 'Regen oogsten - afkoppelen met je buren' genegen en wenst de organisator hiervoor te ondersteunen met een bedrag van 3.000,00 EUR.

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Algemene financiële opmerkingen

Vanuit werkingsbudget groen (boekingsadres SUB_NR/INTERN/2400/5014000000/61414/2BER010202A00000/2BE090680) wordt een budget vrijgemaakt via IKA light voor een nominatieve ondersteuning voor het project 'Regen oogsten - afkoppelen met je buren'. 

De nominatieve ondersteuning wordt op volgende boekingsadres ingeschreven: 

budgetplaats: 5014000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2BER010202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2BE090680
budgetperiode: 2400

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0102 - Berchem is een district waar het goed wonen is
2BER010202 - Berchem verhoogt de leefbaarheid door systematisch te vergroenen en haar parken te verbeteren en te verbinden, grijs te ontpitten en waar mogelijk parken bij te creëren.

Besluit

De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 3.000,00 EUR nominatief toe te kennen aan Klimaatplatform Antwerpen vzw, Helmstraat 70 bus 11, 2140 Borgerhout, ondernemingsnummer 0725.718.069. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.