Terug
Gepubliceerd op 28/02/2024

2024_DRBE_00015 - Ondersteuning - District Berchem - Atrium NKO JD vzw. Nominatieve toekenning krediet jaar 2024 - Goedkeuring

districtsraad Berchem
di 27/02/2024 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Ilse Jacques, districtsraadslid; Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots; Magda Geers; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Luc Van de Weyer, districtsraadslid

Verontschuldigd

Ria Vermeulen, districtsraadslid

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Ilse Jacques, districtsraadslid
2024_DRBE_00015 - Ondersteuning - District Berchem - Atrium NKO JD vzw. Nominatieve toekenning krediet jaar 2024 - Goedkeuring 2024_DRBE_00015 - Ondersteuning - District Berchem - Atrium NKO JD vzw. Nominatieve toekenning krediet jaar 2024 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 21 november 2023 (jaarnummer 62) de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Daarin werd een nominatieve ondersteuning van 1.500,00 EUR opgenomen voor de feitelijke vereniging Atrium NKO. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het  Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Met de gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokale inspraak en participatie/ verengingsleven.

Argumentatie

De feitelijke vereniging Atrium NKO werd een VZW waardoor het budget van 1.500,00 EUR nominatief aan de nieuwe begunstigde  Atrium NKO JD vzw, Ploegsteertplein 20, 2600 Berchem, ondernemingsnummer NBE 0802748739 in de aanpassing meerjarenplan moet ingeschreven  worden om een buurthuis op te zetten ter bevordering van de sociale cohesie. 

Na de wijziging van de begunstigde zal het districtscollege hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Algemene financiële opmerkingen

Binnen de actie 2BER010304_Berchem voldoet aan zijn verplichtingen en zorgt voor een begroting in evenwicht was met AMJP7 een nominatieve ondersteuning opgenomen van 1.500 EUR voor FV Atrium NKO op boekingsadres SUB_NR/INTERN/2400/5010100000/6496500/2BER010304A00000/2BE090110.  Met IKA-light werd het budget verschoven naar boekingsadres SUB_NR/INTERN/2400/5010100000/6496800/2BER010304A00000/2BE090110 zodat de nominatieve ondersteuning kan toegewezen worden aan Atrium NKO JD vzw.

 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district
2BER010304 - Berchem voldoet aan zijn verplichtingen en zorgt voor een begroting in evenwicht

Besluit

De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 1.500,00 EUR nominatief toe te kennen aan Atrium NKO JD vzw, Ploegsteertplein 20, 2600 Berchem, ondernemingsnummer NBE 0802748739.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.