Terug
Gepubliceerd op 28/02/2024

2024_DRBE_00019 - District Berchem - Legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Onderzoek van de geloofsbrief, eedaflegging en aanstelling opvolger - Goedkeuring

districtsraad Berchem
di 27/02/2024 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Ilse Jacques, districtsraadslid; Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Magda Geers

Verontschuldigd

Ria Vermeulen, districtsraadslid

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Ilse Jacques, districtsraadslid
2024_DRBE_00019 - District Berchem - Legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Onderzoek van de geloofsbrief, eedaflegging en aanstelling opvolger - Goedkeuring 2024_DRBE_00019 - District Berchem - Legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Onderzoek van de geloofsbrief, eedaflegging en aanstelling opvolger - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 8 januari 2019 legde mevrouw Lieselot Keymis de eed af als districtsraadslid Berchem (jaarnummer 3) en werd zij verkozen als voorzitter van de districtsraad Berchem (jaarnummer 6). Op de bestendige raadscommissiezitting Berchem van 22 januari 2019 werd mevrouw Lieselot Keymis verkozen als voorzitter van deze bestendige raadscommissiezitting. 

Districtsraadslid Ronny De Bie werd op 9 januari 2024 per e-mail op de hoogte gebracht van het ontslag van mevrouw Lieselot Keymis als districtsraadslid en voorzitter van de districtsraad en raadscommissiezitting met ingang vanaf 21 februari 2024. 

De districtsraad nam in de zitting van 23 januari 2024 (jaarnummer 7) kennis van het ontslag van Lieselot Keymis als districtsraadslid en als voorzitter van de districtsraad en raadscommissiezitting, met ingang vanaf 21 februari 2024. 

Na de kennisname van het ontslag door de districtsraad kan in de vervanging als districtsraadslid worden voorzien.

Juridische grond

Artikel 8 in samenlezing met artikel 58 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 bepaalt dat inschrijving in de bevolkingsregisters van het district één van de verkiesbaarheidsvoorwaarden uitmaakt.

Artikel 13 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het gemeenteraadslid dat ontslag wil nemen, dat schriftelijk meedeelt aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief na de ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.

Artikel 13 en 120 van het Decreet over het lokaal bestuur stellen dat als de voorzitter van de districtsraad zijn ontslag wenst te geven, hij dit schriftelijk meedeelt aan de persoon die hem vervangt met toepassing van artikel 7, §5, tweede lid.
Dit impliceert dat de voorzitter van de districtsraad als volgt wordt vervangen:
1° als de voorzitter zijn bevoegdheid schriftelijk heeft opgedragen aan een districtsraadslid, neemt dat districtsraadslid het voorzitterschap waar;
2° als de voorzitter zijn bevoegdheid niet heeft opgedragen aan een districtsraadslid overeenkomstig punt 1°, neemt het districtsraadslid met de hoogste rang het voorzitterschap waar. Als dat raadslid de voorzitter niet kan vervangen, wordt het voorzitterschap waargenomen door een ander districtsraadslid in volgorde van rang.
 Het ontslag is definitief zodra zijn vervanger de kennisgeving ontvangt.

Artikel 14 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het gemeenteraadslid dat afstand doet van zijn mandaat, dat van zijn mandaat vervallen wordt verklaard, dat als verhinderd wordt beschouwd, dat ontslag genomen heeft, of dat overleden is, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

Artikel 6 § 3 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de districtsraadsleden voor ze hun mandaat opnemen, in openbare vergadering de volgende eed afleggen in handen van de voorzitter van de districtsraad: « Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. ».

Artikel 119 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de bepalingen van artikels 6, 9, 13 en 14 ook van toepassing zijn op de districten evenwel met dien verstande dat de districtsraad in de plaats treedt van de gemeenteraad, en de voorzitter van de districtsraad in de plaats treedt van de voorzitter van de gemeenteraad.

Argumentatie

Districtsraadslid Lieselot Keymis behoort tot de N-VA fractie en wordt vervangen door de eerst geldige opvolger op de lijst waarop zij verkozen werd en dit volgens de resultaten van de verkiezingen op 14 oktober 2018.

De volgende opvolger de heer Andy Jackson verklaarde op 25 januari 2024 afstand te doen van zijn mandaat.

De volgende opvolgers zijn niet meer woonachtig in Berchem:

  • Van Cleemput Elsa
  • Roelofs Myriam
  • Tielemans Joeri

De volgende opvolger mevrouw Elke Heijkers verklaarde op 30 januari 2024 afstand te doen van haar mandaat. 

De volgende opvolger is mevrouw Magda Geers. Zij werd aangeschreven op 1 februari 2024 met de vraag of zij het mandaat wou aanvaarden. Mevrouw Magda Geers antwoordde op 1 februari 2024 dat zij het mandaat zal opnemen.

De geloofsbrieven van mevrouw Magda Geers werden aan de districtssecretaris bezorgd. Mevrouw Magda Geers voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.

Besluit

De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het feit dat de volgende opvolgers afstand van hun mandaat doen:

  • Andy Jackson
  • Elke Heijkers

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis van het feit dat de volgende opvolgers niet meer woonachtig zijn in Berchem:

  • Van Cleemput Elsa
  • Roelofs Myriam
  • Tielemans Joeri

Artikel 3

De districtsraad neemt kennis dat mevrouw Magda Geers, eerste geldige opvolger, het mandaat zal opnemen.

Artikel 4

De districtsraad keurt de geloofsbrieven van Magda Geers goed. 

Artikel 5

Mevrouw Magda Geers legt de volgende eed af: «Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.».

De voorzitter van de districtsraad verklaart mevrouw Magda Geers wettig aangesteld in het ambt van districtsraadslid.

Artikel 6

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.