Terug
Gepubliceerd op 28/02/2024

2024_DRBE_00027 - District Berchem legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Verkiezing voorzitter bestendige raadscommissie - Kennisneming

districtsraad Berchem
di 27/02/2024 - 20:00 raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Ilse Jacques, districtsraadslid; Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots; Magda Geers; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Luc Van de Weyer, districtsraadslid

Verontschuldigd

Ria Vermeulen, districtsraadslid

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Ilse Jacques, districtsraadslid
2024_DRBE_00027 - District Berchem legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Verkiezing voorzitter bestendige raadscommissie - Kennisneming 2024_DRBE_00027 - District Berchem legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Verkiezing voorzitter bestendige raadscommissie - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op 8 januari 2019 legde mevrouw Lieselot Keymis de eed af als districtsraadslid Berchem (jaarnummer 3) en werd zij verkozen als voorzitter van de districtsraad Berchem (jaarnummer 6). Op de bestendige raadscommissiezitting Berchem van 22 januari 2019 werd mevrouw Lieselot Keymis verkozen als voorzitter van deze bestendige raadscommissiezitting. 

Districtsraadslid Ronny De Bie werd per e-mail op 9 januari 2024 op de hoogte gebracht van het ontslag van mevrouw Lieselot Keymis als districtsraadslid met ingang van 21 februari 2024. Hierdoor vervallen haar mandaten als voorzitter van de districtsraad en als voorzitter van de bestendige raadscommissiezitting.

 • Om in de vervanging van raadslid Lieselot Keymis als voorzitter van de districtsraad Berchem te voorzien, werd op de districtsraad van 23 januari 2024 (jaarnummer 7) de via akte voorgedragen Ilse Jacques,  verkozen als voorzitter van de districtsraad met ingang van 21 februari 2024.
 • De vervanging van raadslid Lieselot Keymis als voorzitter van de bestendige raadscommissiezitting met ingang van 21 februari 2024, werd geregeld in de zitting van de bestendige raadscommissie op 20 februari 2024.
 • De vervanging van raadslid Lieselot Keymis als districtsraadslid wordt geregeld in de districtsraadszitting op 27 februari 2024. 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 • Artikelen 7 en 120 regelen de verkiezing van de voorzitter van de districtsraad.
  De voorzitter van de districtsraad wordt verkozen op basis van een akte van voordracht ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht ook ondertekend zijn door de meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen;

 • Artikelen 37 en 126 bepalen onder andere dat:
  - de districtsraad commissies kan oprichten die zijn samengesteld uit districtsraadsleden. De commissies hebben als taak de besprekingen in de districtsraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd deskundigen en belanghebbenden horen.
  - de districtsburgemeester of districtsschepenen geen voorzitter kunnen zijn van een districtsraadscommissie.

Argumentatie

In de zitting van 8 januari 2019 (jaarnummer 11) keurde de districtsraad de oprichting van een bestendige raadscommissie goed en besliste dat de verkiezing van de voorzitter van de districtsraadscommissie gebeurt door middel van een voordrachtakte, naar analogie met de verkiezing van de voorzitter van de districtsraad. 
Deze methode wijkt af van artikel 67 van het BOSA dat de verkiezing van de voorzitter regelt met voordrachtaktes, gevolgd door een stemming.

 • De voordrachtakte waarmee mevrouw Lieselot Keymis werd voorgedragen als voorzitter van de bestendige raadscommissiezitting Berchem, vermeldt geen kandidaat-opvolger.
  Om in de vervanging van raadslid Lieselot Keymis als voorzitter van de bestendige raadscommissiezitting Berchem met ingang van 21 februari 2024 te voorzien, werd bij de districtssecretaris op 25 januari 2024 een voordrachtakte ingediend op naam van Ilse Jacques.
  De geloofsbrieven van Ilse Jacques werden tijdig aan de districtssecretaris bezorgd.
  Ilse Jacques voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.

De districtssecretaris overhandigde tijdig ingediende akte van voordracht voor een kandidaat-voorzitter van de bestendige raadscommissie op naam van Ilse Jacques,  aan de voorzitter van de bestendige raadscommissie.
De voorzitter van de bestendige raadscommissie stelde vast dat deze akte van voordracht voldoet aan de voorwaarden en verklaarde de akte ontvankelijk.
De bestendige raadscommissie keurde op 20 februari 2024  de geloofsbrieven van kandidaat-voorzitter van de bestendige raadscommissie, Ilse Jacques, goed.

Bijgevolg werd mevrouw Ilse Jacques als voorzitter van de bestendige raadscommissiezitting verkozen verklaard met ingang van 21 februari 2024.

Besluit

De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de verkiezing van Ilse Jacques  als voorzitter van de bestendige raadscommissiezitting van het district Berchem met ingang van 21 februari 2024.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.