Terug
Gepubliceerd op 20/03/2024

Notulen  districtsraad Berchem

di 27/02/2024 - 20:00 raadzaal

Samenstelling

Aanwezig

Ilse Jacques, districtsraadslid; Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Magda Geers

Verontschuldigd

Ria Vermeulen, districtsraadslid

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Ilse Jacques, districtsraadslid

Agendapunten

HD 1.

2024_DRBE_00027 - District Berchem legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Verkiezing voorzitter bestendige raadscommissie - Kennisneming

Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt

Samenstelling

Aanwezig
Ilse Jacques, districtsraadslid; Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots; Magda Geers; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Luc Van de Weyer, districtsraadslid
Verontschuldigd
Ria Vermeulen, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Ilse Jacques, districtsraadslid
HD 1.

2024_DRBE_00027 - District Berchem legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Verkiezing voorzitter bestendige raadscommissie - Kennisneming

2024_DRBE_00027 - District Berchem legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Verkiezing voorzitter bestendige raadscommissie - Kennisneming
1.

2024_DRBE_00019 - District Berchem - Legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Onderzoek van de geloofsbrief, eedaflegging en aanstelling opvolger - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Ilse Jacques, districtsraadslid; Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Magda Geers
Verontschuldigd
Ria Vermeulen, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Ilse Jacques, districtsraadslid
1.

2024_DRBE_00019 - District Berchem - Legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Onderzoek van de geloofsbrief, eedaflegging en aanstelling opvolger - Goedkeuring

2024_DRBE_00019 - District Berchem - Legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Onderzoek van de geloofsbrief, eedaflegging en aanstelling opvolger - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 8 januari 2019 legde mevrouw Lieselot Keymis de eed af als districtsraadslid Berchem (jaarnummer 3) en werd zij verkozen als voorzitter van de districtsraad Berchem (jaarnummer 6). Op de bestendige raadscommissiezitting Berchem van 22 januari 2019 werd mevrouw Lieselot Keymis verkozen als voorzitter van deze bestendige raadscommissiezitting. 

Districtsraadslid Ronny De Bie werd op 9 januari 2024 per e-mail op de hoogte gebracht van het ontslag van mevrouw Lieselot Keymis als districtsraadslid en voorzitter van de districtsraad en raadscommissiezitting met ingang vanaf 21 februari 2024. 

De districtsraad nam in de zitting van 23 januari 2024 (jaarnummer 7) kennis van het ontslag van Lieselot Keymis als districtsraadslid en als voorzitter van de districtsraad en raadscommissiezitting, met ingang vanaf 21 februari 2024. 

Na de kennisname van het ontslag door de districtsraad kan in de vervanging als districtsraadslid worden voorzien.

Juridische grond

Artikel 8 in samenlezing met artikel 58 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 bepaalt dat inschrijving in de bevolkingsregisters van het district één van de verkiesbaarheidsvoorwaarden uitmaakt.

Artikel 13 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het gemeenteraadslid dat ontslag wil nemen, dat schriftelijk meedeelt aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief na de ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.

Artikel 13 en 120 van het Decreet over het lokaal bestuur stellen dat als de voorzitter van de districtsraad zijn ontslag wenst te geven, hij dit schriftelijk meedeelt aan de persoon die hem vervangt met toepassing van artikel 7, §5, tweede lid.
Dit impliceert dat de voorzitter van de districtsraad als volgt wordt vervangen:
1° als de voorzitter zijn bevoegdheid schriftelijk heeft opgedragen aan een districtsraadslid, neemt dat districtsraadslid het voorzitterschap waar;
2° als de voorzitter zijn bevoegdheid niet heeft opgedragen aan een districtsraadslid overeenkomstig punt 1°, neemt het districtsraadslid met de hoogste rang het voorzitterschap waar. Als dat raadslid de voorzitter niet kan vervangen, wordt het voorzitterschap waargenomen door een ander districtsraadslid in volgorde van rang.
 Het ontslag is definitief zodra zijn vervanger de kennisgeving ontvangt.

Artikel 14 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het gemeenteraadslid dat afstand doet van zijn mandaat, dat van zijn mandaat vervallen wordt verklaard, dat als verhinderd wordt beschouwd, dat ontslag genomen heeft, of dat overleden is, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

Artikel 6 § 3 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de districtsraadsleden voor ze hun mandaat opnemen, in openbare vergadering de volgende eed afleggen in handen van de voorzitter van de districtsraad: « Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. ».

Artikel 119 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de bepalingen van artikels 6, 9, 13 en 14 ook van toepassing zijn op de districten evenwel met dien verstande dat de districtsraad in de plaats treedt van de gemeenteraad, en de voorzitter van de districtsraad in de plaats treedt van de voorzitter van de gemeenteraad.

Argumentatie

Districtsraadslid Lieselot Keymis behoort tot de N-VA fractie en wordt vervangen door de eerst geldige opvolger op de lijst waarop zij verkozen werd en dit volgens de resultaten van de verkiezingen op 14 oktober 2018.

De volgende opvolger de heer Andy Jackson verklaarde op 25 januari 2024 afstand te doen van zijn mandaat.

De volgende opvolgers zijn niet meer woonachtig in Berchem:

 • Van Cleemput Elsa
 • Roelofs Myriam
 • Tielemans Joeri

De volgende opvolger mevrouw Elke Heijkers verklaarde op 30 januari 2024 afstand te doen van haar mandaat. 

De volgende opvolger is mevrouw Magda Geers. Zij werd aangeschreven op 1 februari 2024 met de vraag of zij het mandaat wou aanvaarden. Mevrouw Magda Geers antwoordde op 1 februari 2024 dat zij het mandaat zal opnemen.

De geloofsbrieven van mevrouw Magda Geers werden aan de districtssecretaris bezorgd. Mevrouw Magda Geers voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het feit dat de volgende opvolgers afstand van hun mandaat doen:

 • Andy Jackson
 • Elke Heijkers

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis van het feit dat de volgende opvolgers niet meer woonachtig zijn in Berchem:

 • Van Cleemput Elsa
 • Roelofs Myriam
 • Tielemans Joeri

Artikel 3

De districtsraad neemt kennis dat mevrouw Magda Geers, eerste geldige opvolger, het mandaat zal opnemen.

Artikel 4

De districtsraad keurt de geloofsbrieven van Magda Geers goed. 

Artikel 5

Mevrouw Magda Geers legt de volgende eed af: «Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.».

De voorzitter van de districtsraad verklaart mevrouw Magda Geers wettig aangesteld in het ambt van districtsraadslid.

Artikel 6

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2024_DRBE_00020 - Legislatuur 2019-2024 - Overlijden. Voordracht kandidaat districtsschepen. Eedaflegging. Rangorde districtsschepenen - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Ilse Jacques, districtsraadslid; Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots; Magda Geers; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Luc Van de Weyer, districtsraadslid
Verontschuldigd
Ria Vermeulen, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Ilse Jacques, districtsraadslid
2.

2024_DRBE_00020 - Legislatuur 2019-2024 - Overlijden. Voordracht kandidaat districtsschepen. Eedaflegging. Rangorde districtsschepenen - Kennisneming

2024_DRBE_00020 - Legislatuur 2019-2024 - Overlijden. Voordracht kandidaat districtsschepen. Eedaflegging. Rangorde districtsschepenen - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De heer Janick Doré, districtsraadslid en -schepen, overleed op 11 januari 2024.

De voordrachtakte waarmee de heer Janick Doré  werd voorgedragen als districtsschepen vermeldt geen kandidaat-opvolger.
De districtsraad nam hiervan kennis in de zitting van 23 januari 2024 en besliste om het opengevallen schepenmandaat terug in te vullen (jaarnummer 14). 

Juridische grond

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 • Artikelen 49 en 122 bepalen dat als een schepen overleden is en in de akte van zijn voordracht geen opvolger is vermeld, de districtsraad kan beslissen om het opengevallen schepenmandaat wel/niet in te vullen.
  Als de districtsraad beslist om het mandaat in te vullen, wordt tot een nieuwe verkiezing van een schepen overgegaan binnen twee maanden na het openvallen van het schepenmandaat. De districtsschepen wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van de kandidaat-districtsschepen, ondertekend door:
  - meer dan de helft van de verkozen districtsraadsleden;
  - de meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat zijn verkozen.

 • Artikelen 49 en 122 stellen omtrent de rang van van de districtsschepenen dat op de akte van voordracht kan worden bepaald dat een nieuw verkozen schepenen de rang kan innemen van degene die hij vervangt. 

 • Artikelen 44 en 122 stellen dat de districtsschepenen, voor ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering van de districtsraad de volgende eed afleggen in handen van de voorzitter van de districtsraad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.".
Argumentatie

Om in de vervanging van districtsschepen Janick Doré te voorzien, werd bij de districtssecretaris tijdig een voordrachtakte ingediend op naam van de heer Jan Dedecker.
De geloofsbrieven van de heer Jan Dedecker werden tijdig aan de districtssecretaris bezorgd.

De heer Jan Dedecker voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.

In de voordrachtakte werd aangeduid dat de kandidaat-districtsschepen de rang van de districtsschepen die wordt vervangen, overneemt. De nieuw verkozen districtsschepen zal de vijfde rang innemen.

Algemene financiële opmerkingen

Het budget voorziet de nodige kredieten voor de maandelijkse uitbetaling van de wedde.

BudgetperiodeOmschrijvingBestelbon
2019-2024Wedde districtsschepenen 

Uitbetaling via

payroll

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtssecretaris overhandigt de tijdig ingediende akte van voordracht van een kandidaat-districtsschepen, op naam van de heer Jan Dedecker, aan de voorzitter van de districtsraad.
De voorzitter van de districtsraad stelt vast dat deze akte van voordracht voldoet aan de voorwaarden en verklaart de akte ontvankelijk.

Artikel 2

De voorgedragen kandidaat-districtsschepen Jan Dedecker legt in handen van de voorzitter van de districtsraad de volgende eed af: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."
De voorgedragen kandidaat-districtsschepen wordt verkozen verklaard als districtsschepenen.

Artikel 3

De districtsraad neemt kennis van de volgende rangorde van de districtsschepenen

 • eerste districtsschepen: Evi Van der Planken;
 • tweede districtsschepen: Bruno De Saegher;
 • derde districtsschepen: Kris Gysels;
 • vierde districtsschepen: Buket Karaca;
 • vijfde districtsschepen: Jan Dedecker.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2024_DRBE_00009 - Districtsraad - Notulen districtsraad 23 januari 2024 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Ilse Jacques, districtsraadslid; Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots; Magda Geers; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Luc Van de Weyer, districtsraadslid
Verontschuldigd
Ria Vermeulen, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Ilse Jacques, districtsraadslid
3.

2024_DRBE_00009 - Districtsraad - Notulen districtsraad 23 januari 2024 - Goedkeuring

2024_DRBE_00009 - Districtsraad - Notulen districtsraad 23 januari 2024 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
De districtsraad vergaderde op 23 januari 2024.
Juridische grond
Artikel 278 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 32, 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.
Argumentatie
De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 23 januari 2024 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2024_DRBE_00015 - Ondersteuning - District Berchem - Atrium NKO JD vzw. Nominatieve toekenning krediet jaar 2024 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Ilse Jacques, districtsraadslid; Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots; Magda Geers; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Luc Van de Weyer, districtsraadslid
Verontschuldigd
Ria Vermeulen, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Ilse Jacques, districtsraadslid
4.

2024_DRBE_00015 - Ondersteuning - District Berchem - Atrium NKO JD vzw. Nominatieve toekenning krediet jaar 2024 - Goedkeuring

2024_DRBE_00015 - Ondersteuning - District Berchem - Atrium NKO JD vzw. Nominatieve toekenning krediet jaar 2024 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 21 november 2023 (jaarnummer 62) de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Daarin werd een nominatieve ondersteuning van 1.500,00 EUR opgenomen voor de feitelijke vereniging Atrium NKO. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het  Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Met de gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokale inspraak en participatie/ verengingsleven.

Argumentatie

De feitelijke vereniging Atrium NKO werd een VZW waardoor het budget van 1.500,00 EUR nominatief aan de nieuwe begunstigde  Atrium NKO JD vzw, Ploegsteertplein 20, 2600 Berchem, ondernemingsnummer NBE 0802748739 in de aanpassing meerjarenplan moet ingeschreven  worden om een buurthuis op te zetten ter bevordering van de sociale cohesie. 

Na de wijziging van de begunstigde zal het districtscollege hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Algemene financiële opmerkingen

Binnen de actie 2BER010304_Berchem voldoet aan zijn verplichtingen en zorgt voor een begroting in evenwicht was met AMJP7 een nominatieve ondersteuning opgenomen van 1.500 EUR voor FV Atrium NKO op boekingsadres SUB_NR/INTERN/2400/5010100000/6496500/2BER010304A00000/2BE090110.  Met IKA-light werd het budget verschoven naar boekingsadres SUB_NR/INTERN/2400/5010100000/6496800/2BER010304A00000/2BE090110 zodat de nominatieve ondersteuning kan toegewezen worden aan Atrium NKO JD vzw.

 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district
2BER010304 - Berchem voldoet aan zijn verplichtingen en zorgt voor een begroting in evenwicht

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 1.500,00 EUR nominatief toe te kennen aan Atrium NKO JD vzw, Ploegsteertplein 20, 2600 Berchem, ondernemingsnummer NBE 0802748739.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
HD 1.

2024_DRBE_00027 - District Berchem legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Verkiezing voorzitter bestendige raadscommissie - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Ilse Jacques, districtsraadslid; Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots; Magda Geers; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Luc Van de Weyer, districtsraadslid
Verontschuldigd
Ria Vermeulen, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Ilse Jacques, districtsraadslid
HD 1.

2024_DRBE_00027 - District Berchem legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Verkiezing voorzitter bestendige raadscommissie - Kennisneming

2024_DRBE_00027 - District Berchem legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Verkiezing voorzitter bestendige raadscommissie - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 8 januari 2019 legde mevrouw Lieselot Keymis de eed af als districtsraadslid Berchem (jaarnummer 3) en werd zij verkozen als voorzitter van de districtsraad Berchem (jaarnummer 6). Op de bestendige raadscommissiezitting Berchem van 22 januari 2019 werd mevrouw Lieselot Keymis verkozen als voorzitter van deze bestendige raadscommissiezitting. 

Districtsraadslid Ronny De Bie werd per e-mail op 9 januari 2024 op de hoogte gebracht van het ontslag van mevrouw Lieselot Keymis als districtsraadslid met ingang van 21 februari 2024. Hierdoor vervallen haar mandaten als voorzitter van de districtsraad en als voorzitter van de bestendige raadscommissiezitting.

 • Om in de vervanging van raadslid Lieselot Keymis als voorzitter van de districtsraad Berchem te voorzien, werd op de districtsraad van 23 januari 2024 (jaarnummer 7) de via akte voorgedragen Ilse Jacques,  verkozen als voorzitter van de districtsraad met ingang van 21 februari 2024.
 • De vervanging van raadslid Lieselot Keymis als voorzitter van de bestendige raadscommissiezitting met ingang van 21 februari 2024, werd geregeld in de zitting van de bestendige raadscommissie op 20 februari 2024.
 • De vervanging van raadslid Lieselot Keymis als districtsraadslid wordt geregeld in de districtsraadszitting op 27 februari 2024. 
Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 • Artikelen 7 en 120 regelen de verkiezing van de voorzitter van de districtsraad.
  De voorzitter van de districtsraad wordt verkozen op basis van een akte van voordracht ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht ook ondertekend zijn door de meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen;

 • Artikelen 37 en 126 bepalen onder andere dat:
  - de districtsraad commissies kan oprichten die zijn samengesteld uit districtsraadsleden. De commissies hebben als taak de besprekingen in de districtsraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd deskundigen en belanghebbenden horen.
  - de districtsburgemeester of districtsschepenen geen voorzitter kunnen zijn van een districtsraadscommissie.

Argumentatie

In de zitting van 8 januari 2019 (jaarnummer 11) keurde de districtsraad de oprichting van een bestendige raadscommissie goed en besliste dat de verkiezing van de voorzitter van de districtsraadscommissie gebeurt door middel van een voordrachtakte, naar analogie met de verkiezing van de voorzitter van de districtsraad. 
Deze methode wijkt af van artikel 67 van het BOSA dat de verkiezing van de voorzitter regelt met voordrachtaktes, gevolgd door een stemming.

 • De voordrachtakte waarmee mevrouw Lieselot Keymis werd voorgedragen als voorzitter van de bestendige raadscommissiezitting Berchem, vermeldt geen kandidaat-opvolger.
  Om in de vervanging van raadslid Lieselot Keymis als voorzitter van de bestendige raadscommissiezitting Berchem met ingang van 21 februari 2024 te voorzien, werd bij de districtssecretaris op 25 januari 2024 een voordrachtakte ingediend op naam van Ilse Jacques.
  De geloofsbrieven van Ilse Jacques werden tijdig aan de districtssecretaris bezorgd.
  Ilse Jacques voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.

De districtssecretaris overhandigde tijdig ingediende akte van voordracht voor een kandidaat-voorzitter van de bestendige raadscommissie op naam van Ilse Jacques,  aan de voorzitter van de bestendige raadscommissie.
De voorzitter van de bestendige raadscommissie stelde vast dat deze akte van voordracht voldoet aan de voorwaarden en verklaarde de akte ontvankelijk.
De bestendige raadscommissie keurde op 20 februari 2024  de geloofsbrieven van kandidaat-voorzitter van de bestendige raadscommissie, Ilse Jacques, goed.

Bijgevolg werd mevrouw Ilse Jacques als voorzitter van de bestendige raadscommissiezitting verkozen verklaard met ingang van 21 februari 2024.

Besluit

De districtsraad Berchem neemt kennis van  het volgende besluit.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de verkiezing van Ilse Jacques  als voorzitter van de bestendige raadscommissiezitting van het district Berchem met ingang van 21 februari 2024.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2024_DRBE_00016 - Ondersteuning - Lokaal Groenbeleid - Klimaatplatform Antwerpen vzw - Project Regen oogsten - afkoppelen met je buren - nominatieve toekenning krediet jaar 2024 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Ilse Jacques, districtsraadslid; Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots; Magda Geers; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Luc Van de Weyer, districtsraadslid
Verontschuldigd
Ria Vermeulen, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Ilse Jacques, districtsraadslid
5.

2024_DRBE_00016 - Ondersteuning - Lokaal Groenbeleid - Klimaatplatform Antwerpen vzw - Project Regen oogsten - afkoppelen met je buren - nominatieve toekenning krediet jaar 2024 - Goedkeuring

2024_DRBE_00016 - Ondersteuning - Lokaal Groenbeleid - Klimaatplatform Antwerpen vzw - Project Regen oogsten - afkoppelen met je buren - nominatieve toekenning krediet jaar 2024 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 21 november 2023 (jaarnummer 62) de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor Klimaatplatform Antwerpen vzw, Helmstraat 70 bus 11, 2140 Borgerhout, ondernemingsnummer 0725.718.069, voor de organisatie van het project 'Regen oogsten - afkoppelen met je buren'. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Met de gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor goedkeuring van het budget voor groenaanplantingen.

Argumentatie

Het district Berchem is het project 'Regen oogsten - afkoppelen met je buren' genegen en wenst de organisator hiervoor te ondersteunen met een bedrag van 3.000,00 EUR.

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Algemene financiële opmerkingen

Vanuit werkingsbudget groen (boekingsadres SUB_NR/INTERN/2400/5014000000/61414/2BER010202A00000/2BE090680) wordt een budget vrijgemaakt via IKA light voor een nominatieve ondersteuning voor het project 'Regen oogsten - afkoppelen met je buren'. 

De nominatieve ondersteuning wordt op volgende boekingsadres ingeschreven: 

budgetplaats: 5014000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2BER010202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2BE090680
budgetperiode: 2400

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0102 - Berchem is een district waar het goed wonen is
2BER010202 - Berchem verhoogt de leefbaarheid door systematisch te vergroenen en haar parken te verbeteren en te verbinden, grijs te ontpitten en waar mogelijk parken bij te creëren.

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 3.000,00 EUR nominatief toe te kennen aan Klimaatplatform Antwerpen vzw, Helmstraat 70 bus 11, 2140 Borgerhout, ondernemingsnummer 0725.718.069. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2024_DRBE_00021 - Ondersteuning - lokaal cultuurbeleid - Ondersteuningsproduct Berchem Klinkt! - Aanpassing - Bekrachtiging

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Ilse Jacques, districtsraadslid; Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots; Magda Geers; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Luc Van de Weyer, districtsraadslid
Verontschuldigd
Ria Vermeulen, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Ilse Jacques, districtsraadslid
6.

2024_DRBE_00021 - Ondersteuning - lokaal cultuurbeleid - Ondersteuningsproduct Berchem Klinkt! - Aanpassing - Bekrachtiging

2024_DRBE_00021 - Ondersteuning - lokaal cultuurbeleid - Ondersteuningsproduct Berchem Klinkt! - Aanpassing - Bekrachtiging

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 19 december 2023 keurde de districtsraad (jaarnummer 71) het ondersteuningsproduct Berchem Klinkt! goed.

Vanwege het overlijden van de bevoegde districtsschepen kwam de opvolging van het project Berchem Klinkt! in gedrang. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie

De deadline voor Berchemse cafés om zich in te schrijven voor Berchem Klinkt! werd verschoven van 1 februari 2024 naar 18 februari 2024. De bevoegde districtsschepen nam tussen einde december 2023 tot 1 februari 2024 de taak op zich om Berchemse cafés aan te moedigen om deel te nemen aan het project. Deze taak werd overgenomen door de betrokken districtsmedewerker en had hier bijgevolg meer tijd voor nodig dan eerder voorzien. 

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres(sen) in het meerjarenplan:

budgetplaats: 5010100000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2BER010102A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BE090710
 budgetperiode: 2400

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0101 - Berchem is een welvarend en bruisend district
2BER010102 - Feestelijkheden en lokale evenementen zorgen voor een sterke identiteit van het district Berchem

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad bekrachtigt de aanpassing aan het ondersteuningsproduct Berchem Klinkt! en verlengt de inschrijvingsdeadline naar 18 februari 2024.

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het ondersteuningsproduct Berchem Klinkt!

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2024_DRBE_00011 - District Berchem. Karmelietenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Ilse Jacques, districtsraadslid; Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots; Magda Geers; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Luc Van de Weyer, districtsraadslid
Verontschuldigd
Ria Vermeulen, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Ilse Jacques, districtsraadslid
7.

2024_DRBE_00011 - District Berchem. Karmelietenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2024_DRBE_00011 - District Berchem. Karmelietenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Karmelietenstraat in het district Berchem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 15 februari 2019 (jaarnummer 1398);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Oogststraat";
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
Op 14 december 2023 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Karmelietenstraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.

Uit nazicht is gebleken dat het aanvullend verkeersreglement niet meer overeenkomt met de huidige situatie. Het aanvullend verkeersreglement wordt dan ook geactualiseerd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2023 (jaarnummer 838) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • de toegang wordt verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,50 ton, uitgezonderd laden en lossen, over de ganse lengte van de straat.
  Het verkeersbord C23 werd vervangen door het verkeersbord C21. Het aanvullend reglement stemt op deze manier overeen met de situatie op het terrein (artikel 1);
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 69 (artikel 2).
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Karmelietenstraat op nummer 71, voldoet aan de voorwaarden.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt  het volgende besluit goed met:

stemmen VOOR: Evi Van der Planken, Ilse Jacques, Bruno De Saegher, Jan Poppe, Lieselot Keymis, Jan Dedecker, Henri Van Herpen, Conny Budts, Jan Cloots, Magda Geers, Buket Karaca, Luc Vanlaerhoven, Willem-Frederik Schiltz, Kris Gysels, Erkan Öztürk,  Arnold Peeters, Evi Cuypers, Yao Issifou, Ronny De Bie, Lucienne Verbraeken, Clara Willemse, Kris Van Aelst, Ezra Cnaepkens 

ONTHOUDINGEN: Karin Møller 


De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Karmelietenstraat in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 15 februari 2019 (jaarnummer 1398).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
8.

2024_DRBE_00013 - District Berchem. Thaliastraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Verdaagd
9.

2024_DRBE_00012 - Districten Wilrijk en Berchem. Ringlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Ilse Jacques, districtsraadslid; Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots; Magda Geers; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Luc Van de Weyer, districtsraadslid
Verontschuldigd
Ria Vermeulen, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Ilse Jacques, districtsraadslid
9.

2024_DRBE_00012 - Districten Wilrijk en Berchem. Ringlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2024_DRBE_00012 - Districten Wilrijk en Berchem. Ringlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Ringlaan in de districten Berchem en Wilrijk:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college van 15 juli 2022 (jaarnummer 5999)
Ter hoogte van de Wolfbeemdstraat is een overgedimensioneerde doorsteek. Het district Wilrijk stelt voor om dit kruispunt met markeringen te versmallen om foutparkeren te voorkomen.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2023 (jaarnummer 838) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • verdrijvingsvlakken worden gemarkeerd op de kop van de middenberm ter hoogte van de Wolfbeemdstraat.
De parkeerbalans blijft ongewijzigd, op deze plek was reeds een parkeerverbod ingevoerd door middel van geel onderbroken markering.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 16 januari 2024 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Ringlaan in de districten Berchem en Wilrijk, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 15 juli 2022 (jaarnummer 5999).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
10.

2024_DRBE_00017 - District Berchem. Lode Vissenaekenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Ilse Jacques, districtsraadslid; Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots; Magda Geers; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Luc Van de Weyer, districtsraadslid
Verontschuldigd
Ria Vermeulen, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Ilse Jacques, districtsraadslid
10.

2024_DRBE_00017 - District Berchem. Lode Vissenaekenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2024_DRBE_00017 - District Berchem. Lode Vissenaekenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Lode Vissenaekenstraat in het district Berchem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 14 oktober 2016 (jaarnummer 9028);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Oogststraat";
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

Naar aanleiding van een melding stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) voor om een verdrijvingsvlak aan te brengen ter hoogte van de achteruitgang van de basisschool 'Fruithof'.
Uit nazicht is gebleken dat het aanvullend verkeersreglement niet meer overeenkomt met de huidige situatie. Het aanvullend verkeersreglement wordt dan ook geactualiseerd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2023 (jaarnummer 838) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • de toegang wordt verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,50 ton, uitgezonderd laden en lossen, over de ganse lengte van de straat. Het verkeersbord C23 werd vervangen door het verkeersbord C21. Het aanvullend reglement stemt op deze manier overeen met de situatie op het terrein (artikel 1);
 • het huidige stilstand- en parkeerverbod aan de oneven zijde, over de ganse lengte van de straat wordt mee opgenomen in het aanvullend reglement (artikel 3);
 • een verdrijvingsvlak wordt gemarkeerd ter hoogte van de uitgang van de basisschool, ter hoogte van de Lode Vissenaekenstraat naast het nummer 2 (artikel 5).
 • Hierdoor is er een afstand van vijf meter vrije ruimte gegarandeerd om een verhoogde zichtbaarheid en veiligheid te creëren ter hoogte van de oversteek aan de schooluitgang.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 22 januari 2024 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Lode Vissenaekenstraat in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 14 oktober 2016 (jaarnummer 9028).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
11.

2024_DRBE_00018 - Districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk. Floraliënlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Ilse Jacques, districtsraadslid; Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots; Magda Geers; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris
Afwezig
Luc Van de Weyer, districtsraadslid
Verontschuldigd
Ria Vermeulen, districtsraadslid
Secretaris
Ann De Potter, districtssecretaris
Voorzitter
Ilse Jacques, districtsraadslid
11.

2024_DRBE_00018 - Districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk. Floraliënlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2024_DRBE_00018 - Districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk. Floraliënlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Floraliënlaan in de districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk: 

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;     
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 19 januari 2024 (jaarnummer 436);
 • maakt deel uit van de goedgekeurde zones 30, gekend als 'Omgeving Lodewijk Gerritslaan', 'Omgeving Middelheim', 'Omgeving Floraliënlaan' en 'Omgeving Oosterveld-Elsdonk';
 • maakt deel uit van het reglement 'Gebiedsdekkende maatregelen, publieke laadpalen, district Berchem';  
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.   
Er wordt geparkeerd aan de dreef naar de Melkerij en in het park aan de Melkerij. Om foutparkeren te voorkomen worden parkeerverbodsborden geplaatst.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2023 (jaarnummer 838) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • een parkeerverbod wordt geplaatst in de dreef naar de Melkerij (artikel 6).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd, parkeren is niet toegelaten in het park.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
verkeerspolitie, advies van 26 januari 2024 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Floraliënlaan in de districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 19 januari 2024 (jaarnummer 436) mits zone 30 gehanteerd wordt in de Floraliënlaan in het park.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.