Terug
Gepubliceerd op 29/05/2024

2024_DRBE_00041 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

districtsraad Berchem
di 28/05/2024 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Origineel van een Meerjarenplan(aanpassing). voor het jaar 2024

Samenstelling

Aanwezig

Ilse Jacques, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsschepen; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots, districtsraadslid; Magda Geers, districtsraadslid; Christine Michielsen, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Ilse Jacques, districtsraadslid
2024_DRBE_00041 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring 2024_DRBE_00041 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 19 november 2019 (jaarnummer 79).
De districtsraad keurde de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 19 mei 2020 (jaarnummer 31).
De districtsraad keurde de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 24 november 2020 (jaarnummer 75).
De districtsraad keurde de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 18 mei 2021 (jaarnummer 38).
De districtsraad keurde de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 23 november 2021 (jaarnummer 72).
De districtsraad keurde de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 17 mei  2022 (jaarnummer 29).
De districtsraad keurde de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 22 november 2022 (jaarnummer 67).

De districtsraad keurde de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 21 november 2023 (jaarnummer 62).

De districten ontvingen de interne onderrichtingen voor aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025 met de dienstmededeling van 27 februari 2024 van de bedrijfseenheid Financiën.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 257 over het opmaken van het meerjarenplan.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het gemeenteraadbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 303) betreffende de de nieuwe verdeelsleutel van de districtsdotaties voor meerjarenplan 2020-2025.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 143 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de bepalingen betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van toepassing zijn op de districten met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:

  1. "de gemeente" als "het district";
  2. "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";
  3. "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";
  4. "de gemeenteraad", "de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn" als "districtsraad";
  5. "raadsleden" als "leden van de districtsraad";
  6. "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".

Argumentatie

De inhoudelijke en budgettaire aanpassingen zijn gedaan om de kans te maximaliseren dat de vooropgezette doelstellingen gehaald worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.

Algemene financiële opmerkingen

Aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025 is in evenwicht. Het beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de autofinancieringsmarge is positief in 2025.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0103 - Berchem is een verantwoordelijk district
2BER010304 - Berchem voldoet aan zijn verplichtingen en zorgt voor een begroting in evenwicht

Besluit

De districtsraad Berchem keurt  het volgende besluit goed met:

stemmen VOOR: Evi Van der Planken, Ilse Jacques, Bruno De Saegher, Jan Poppe, Jan Dedecker, Henri Van Herpen, Conny Budts, Jan Cloots, Magda Geers, Buket Karaca, Luc Vanlaerhoven, Willem-Frederik Schiltz, Kris Gysels 

stemmen TEGEN: Ria Vermeulen, Erkan Öztürk,  Arnold Peeters, Evi Cuypers,  Lucienne Verbraeken, Clara Willemse, Kris Van Aelst; Christine Michielsen      

ONTHOUDINGEN: Ezra Cnaepkens

De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025 overeenkomstig de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus goed.

Artikel 2

De districtsraad wijzigt de kredieten van het lopend boekjaar en stelt de kredieten van het volgend boekjaar vast.

Artikel 3

De financiële gevolgen worden opgenomen in de decretaal opgelegde documenten, als bijlage aan dit besluit.