Terug
Gepubliceerd op 29/05/2024

2024_DRBE_00040 - District Berchem - Legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Onderzoek van de geloofsbrief, eedaflegging en aanstelling opvolger - Goedkeuring

districtsraad Berchem
di 28/05/2024 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Ilse Jacques, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsschepen; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots, districtsraadslid; Magda Geers, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Ilse Jacques, districtsraadslid
2024_DRBE_00040 - District Berchem - Legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Onderzoek van de geloofsbrief, eedaflegging en aanstelling opvolger - Goedkeuring 2024_DRBE_00040 - District Berchem - Legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Onderzoek van de geloofsbrief, eedaflegging en aanstelling opvolger - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Mevrouw Yao Issifou stuurde op 20 april 2024 een mail naar de voorzitter van de districtsraad met de melding dat zij haar  mandaat beëindigt als districtsraadslid. De voorzitter van de districtsraad nam kennis van dit bericht op 20 april 2024.

Na de kennisname van het ontslag door de districtsraad kan in eenzelfde raadszitting in de vervanging als districtsraadslid worden voorzien.

Juridische grond

Artikel 8 in samenlezing met artikel 58 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 bepaalt dat inschrijving in de bevolkingsregisters van het district één van de verkiesbaarheidsvoorwaarden uitmaakt.

Artikel 13 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het gemeenteraadslid dat ontslag wil nemen, dat schriftelijk meedeelt  aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief na de ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.

Artikel 14 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het gemeenteraadslid dat afstand doet van zijn mandaat, dat van zijn mandaat vervallen wordt verklaard, dat als verhinderd wordt beschouwd, dat ontslag genomen heeft, of dat overleden is, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

Artikel 6 § 3 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de districtsraadsleden voor ze hun mandaat opnemen, in openbare vergadering de volgende eed afleggen in handen van de voorzitter van de districtsraad: « Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. ».

Artikel 119 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de bepalingen van artikels 6, 9, 13 en 14 ook van toepassing zijn op de districten evenwel met dien verstande dat de districtsraad in de plaats treedt van de gemeenteraad, en de voorzitter van de districtsraad in de plaats treedt van de voorzitter van de gemeenteraad.

Argumentatie

Districtsraadslid Yao Issifou behoort tot de Vooruit - Groen   fractie en wordt vervangen door de eerst geldige opvolger op de lijst waarop zij verkozen werd en dit volgens de resultaten van de verkiezingen op 14 oktober 2018.

De volgende opvolger is de mevrouw Christine Michielsen. Op 23 april 2024 werd mevrouw Christine Michielsen aangeschreven met de vraag of zij het mandaat wou aanvaarden. Mevrouw Christine Michielsen aanvaardde op 23 april 2024 het mandaat als districtsraadslid.

De geloofsbrieven van mevrouw Christine Michielsen werden aan de districtssecretaris bezorgd. Zij  voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het ontslag van districtsraadslid mevrouw Yao Issifou.

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis dat mevrouw Christine Michielsen, eerste geldige opvolger, het mandaat zal opnemen.

Artikel 3

De districtsraad keurt  de geloofsbrieven van mevrouw Christine Michielsen goed.

Artikel 4

Mevrouw Christine Michielsen legt de volgende eed af: «Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.».

De voorzitter van de districtsraad verklaart mevrouw Christine Michielsen wettig aangesteld in het ambt van districtsraadslid.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Onslag als raadslid.pdf