Terug
Gepubliceerd op 29/05/2024

2024_DRBE_00042 - Ondersteuning - Lokaal cultuurbeleid - Ondersteuningsproduct - Werking voor culturele verenigingen in Berchem. Afwijking - Goedkeuring

districtsraad Berchem
di 28/05/2024 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Ilse Jacques, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsschepen; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots, districtsraadslid; Magda Geers, districtsraadslid; Christine Michielsen, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Ilse Jacques, districtsraadslid
2024_DRBE_00042 - Ondersteuning - Lokaal cultuurbeleid - Ondersteuningsproduct - Werking voor culturele verenigingen in Berchem. Afwijking - Goedkeuring 2024_DRBE_00042 - Ondersteuning - Lokaal cultuurbeleid - Ondersteuningsproduct - Werking voor culturele verenigingen in Berchem. Afwijking - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 22 november 2022 (jaarnummer 68) keurde de districtsraad ondersteuningsreglement voor werkingsondersteuning voor culturele verenigingen in Berchem goed.

Sinds 2023 moeten de Berchemse culturele verenigingen zich aanmelden voor een Open Call van het Berchems Cultuurschap om hun vereniging voor te stellen om daaropvolgend een aanvraag tot ondersteuning in te dienen in de Verenigingendatabank. Dit was sinds 2023 een nieuwe manier van werken voor de culturele verenigingen. 2023 was hierbij een overgangsjaar voor de verenigingen waar ze tweemaal moesten indienen: een indieningsdeadline van 1 februari 2023 voor datzelfde werkingsjaar en een indieningsdeadline van 1 oktober 2023 voor het werkingsjaar 2024. 

Voor het werkingsjaar 2023 moesten de verenigingen vóór 31 maart 2024 hun verslagen en bewijsstukken indienen via de Verenigingendatabank. De vier culturele verenigingen die een ondersteuning toegewezen kregen, misten deze deadline. Bij inhoudelijke navraag motiveerden de vier culturele verenigingen dat ze deze deadline over het hoofd zagen en in de war waren met de nieuwe werkwijze die ze nog niet gewoon zijn.

Het gaat om onderstaande culturele verenigingen:

NAAM VERENIGINGONDERSTEUNINGSBEDRAG 2023
Vriendenkring Foundation Veerle Rooms FV
NXX0031336839
250.00 EUR
Couleur Vocale FV
NXX0022731058
500,00 EUR
Popkoor One of a Kind FV
NXX0029974384
250,00 EUR
The Singing Factory vzw
NBE0564757160
250,00 EUR

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4460) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd.

Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid, meer bepaald het reglement lokale cultuursubsidies.

Argumentatie

Artikel 12 van het ondersteuningsreglement voor werkingsondersteuning voor culturele verenigingen in Berchem stelt dat ten laatste 31 maart van het jaar na het werkingsjaar waarvoor de aanvraag geldt een inhoudelijk en financieel werkingsverslag moet ingediend worden. Om de culturele verenigingen het ondersteuningsbedrag van het werkingsjaar 2023 te laten behouden, dient deze datum uitzonderlijk éénmalig verschoven te worden naar 30 juni 2024.

Algemene financiële opmerkingen

De vereiste rapporteringsdeadline wordt verlegd naar 30 juni 2024.

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad verlengt eenmalig de indieningsdeadline van de rapportage voor de culturele verenigingen van Berchem voor het werkingsjaar 2023 naar 30 juni 2024.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.