Terug
Gepubliceerd op 29/05/2024

2024_DRBE_00043 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem. Algemene vergadering - Werkingsverslag en jaarrekening 2023 en ledenwijziging bestuursorgaan vzw LCB district Berchem. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

districtsraad Berchem
di 28/05/2024 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Ilse Jacques, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsschepen; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots, districtsraadslid; Magda Geers, districtsraadslid; Christine Michielsen, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Ilse Jacques, districtsraadslid
2024_DRBE_00043 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem. Algemene vergadering - Werkingsverslag en jaarrekening 2023 en ledenwijziging bestuursorgaan vzw LCB district Berchem. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring 2024_DRBE_00043 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem. Algemene vergadering - Werkingsverslag en jaarrekening 2023 en ledenwijziging bestuursorgaan vzw LCB district Berchem. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het kader van het decreet lokaal cultuurbeleid stelt de stad een strategische meerjarenplanning op waarin de beleidsprioriteiten van het lokaal cultuurbeleid worden uitgewerkt. ‘Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien’ is de strategische doelstelling die in de meerjarenplanning opgenomen werd voor de uitwerking van het lokaal cultuurbeleid.

De concrete uitwerking van deze centrale strategische doelstelling gebeurt grotendeels in de districten, de cultuurwerking in de districten vormt de basis van het lokaal cultuurbeleid.

De stad Antwerpen is in de bestuursorganen van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem vertegenwoordigd. Bij gemeenteraadsbesluit van 23 november 2020 (jaarnummer 672) werd mevrouw Buket Karaca aangeduid als afgevaardigde namens de stad in de algemene vergadering.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad op 1 mei 2019 in werking. Vennootschappen en verenigingen die op dat ogenblik reeds waren opgericht krijgen tot uiterlijk 1 januari 2024 de tijd om hun statuten aan te passen aan de nieuwe bepalingen van het wetboek.

Met het bericht van 26 april 2024 meldt de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem dat op 26 juni 2024 een algemene vergadering zal plaatsvinden in CORSO met volgende agendapunten:

 • Verslag algemene vergadering 13 december 2023. Goedkeuring
 • Werkingsverslag 2023. Goedkeuring
 • Jaarrekening 2023. Goedkeuring
 • Begrotingswijziging 2024. Goedkeuring
 • Ledenwijziging bestuursorgaan. Goedkeuring
 • Varia

Juridische grond

Het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Op 15 december 2014 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 969) de nieuwe statuten van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem goed.

Op 26 mei 2015 (jaarnummer 266) werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de vzw lokaal Cultuurbeleid district Berchem en de wijziging van artikel 44 in de statuten goedgekeurd door de gemeenteraad.

De gemeenteraad keurde vervolgens op 25 maart 2019 (jaarnummer 246), 16 december 2019 (jaarnummer 745) en op 14 december 2020 (jaarnummer 738) de verlenging van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 20 december 2021 (jaarnummer 743) keurde de gemeenteraad de verlenging tot en met 31 december 2025 van deze samenwerkingsovereenkomst goed.

Artikel 11 § 2 van de samenwerkingsovereenkomst voorziet dat de raad van bestuur, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, de jaarrekening vaststelt en vervolgens de vastgestelde rekening ter goedkeuring voorlegt aan de districtsraad. In het districtsraadsbesluit dat wordt opgemaakt ter goedkeuring van de jaarrekening dienen ineens de steminstructies te worden opgenomen voor de algemene vergadering waarop de jaarrekening zal worden goedgekeurd.

Op 26 juni 2023 (jaarnummer 421) tenslotte keurde de gemeenteraad de statutenwijziging van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem goed, om zo te beantwoorden aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat op 1 mei 2019 in werking trad, en zich in te passen in het Antwerps masterplan Culturele Ontmoeting.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 246 § 4 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de samenstelling van de organen rekening kan houden met de samenstelling van de districtsraad voor zover de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting belast is met de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang die uitsluitend bevoegdheden van het district betreffen. De vertegenwoordigers in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de districtsraad.

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden gecoördineerd. Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie

Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem dient de jaarrekening ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de districtsraad Antwerpen.

Het bestuursorgaan van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem keurde op 25 maart 2024 het werkingsverslag 2023 goed. Het bestuursorgaan legt deze ter goedkeuring voor aan de districtsraad Berchem en de algemene vergadering.

Het werkingsverslag van het district wordt opgenomen in het geheel van het geïntegreerde werkingsverslag van het lokaal cultuur-/vrijetijdsbeleid van alle districten en het overkoepelend stedelijk beleid.

De gewijzigde statuten betreffen hoofdzakelijk aanpassingen die zijn ingegeven vanuit de noodzaak om te conformeren aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en zo de rechtsgeldigheid van de beslissingen en het bestaan van de vzw te kunnen blijven garanderen. Daarnaast werd van de opportuniteit gebruik gemaakt om een aantal juridisch technische verbeteringen en actualisaties aan te brengen. 

Op grond van artikel 4 van de statuten van vzw Lokaal cultuurbeleid district Berchem moet een statutenwijziging door de gemeenteraad worden goedgekeurd. In zitting van 26 juni 2023 (jaarnummer 419) keurde de gemeenteraad de statutenwijziging van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem goed. De districtsraad neemt kennis van de nood tot statutenwijziging en geeft hier een positief advies over.

Het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de stadsafgevaardigde in de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem handelt overeenkomstig de instructies van de districtsraad. Dit betekent dat de districtsraad Berchem kennis moet nemen van de agenda van deze algemene vergadering en aan de stadsafgevaardigde of diens plaatsvervanger steminstructies moet geven. 

De districtsraad Berchem geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om alle punten van de agenda van de algemene vergadering van 26 juni 2024 goed te keuren.

De goedgekeurde jaarrekening 2023, het werkingsverslag 2023, de begrotingswijziging 2024 en de ledenwijziging bestuursorgaan vzw LCB district Berchem worden vervolgens ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van volgende agendapunten van de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem van 25 oktober 2023:

 • Verslag algemene vergadering 13 december 2023. Goedkeuring 
 • Werkingsverslag 2023. Goedkeuring
 • Jaarrekening 2023. Goedkeuring
 • Begrotingswijziging 2024. Goedkeuring
 • Ledenwijziging bestuursorgaan. Goedkeuring
 • Varia

Artikel 2

De districtsraad keurt het werkingsverslag 2023 van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem goed.

Artikel 3

De districtsraad keurt de jaarrekening 2023 van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem goed.

Artikel 4

De districtsraad keurt de begrotingswijziging 2024 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem goed.

Artikel 5

De districtsraad keurt de ledenwijziging van het bestuursorgaan vzw Lokaal Cultuurbeleid District Berchem goed. Janick Doré wordt vervangen door Jan Poppe.

Artikel 6

De districtsraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde of een plaatsvervanger, een ander lid van de districtsraad, op de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem alle punten van de agenda goed te keuren.

Artikel 7

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • BE jaarrekening 2023.pdf
 • BE ledenwijziging bestuursorgaan.pdf
 • BE toelichting begrotingswijziging 2024.docx
 • BE uitnodiging AV 20240626.docx
 • BE verslag AV 20231213.pdf
 • BE verslag bestuursorgaan 20240325.pdf
 • BE werkingsverslag 2023.pdf