Terug
Gepubliceerd op 29/05/2024

2024_DRME_00023 - Beleids- en Beheerscyclus - Jaarrekening 2023 - Vaststelling

districtsraad Merksem
do 23/05/2024 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Rita Delvaen; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2024_DRME_00023 - Beleids- en Beheerscyclus - Jaarrekening 2023 - Vaststelling 2024_DRME_00023 - Beleids- en Beheerscyclus - Jaarrekening 2023 - Vaststelling

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde in zitting van 23 november 2023 (jaarnummer 65) de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Juridische grond

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 260 over de jaarrekening;

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 143 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de bepalingen van titel 4 met betrekking tot de beleidsrapporten ook van toepassing zijn op de districten met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:

    1. "de gemeente" als "het district";

    2. "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";

    3. "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";

    4. "de gemeenteraad", "de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn" als 'districtsraad";

    5. "raadsleden" als "leden van de districtsraad";

    6. "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".

Argumentatie

De districtsraad moet de jaarrekening vaststellen in het eerste semester van het boekjaar dat volgt op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.

Algemene financiƫle opmerkingen

De districtsraad stelt de jaarrekening 2023 vast.

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad stelt de jaarrekening 2023 vast met de volgende resultaten:

  • beschikbaar budgettair resultaat: 7.707.937,00 EUR;
  • gecumuleerd budgettair resultaat: 7.707.937,00 EUR;
  • autofinancieringsmarge: 186.210,00 EUR.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.