Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_DRHO_00012 - Ondersteuning - wijkwerking - Klimaatplatform Antwerpen vzw - nominatieve toekenning krediet 2024 - Goedkeuring

districtsraad Hoboken
ma 26/02/2024 - 19:30 Raadszaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Elke Heylen, districtsraadslid; Wim Wienen, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Yeliz Citak, districtsraadslid; Tineke Elst, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2024_DRHO_00012 - Ondersteuning - wijkwerking - Klimaatplatform Antwerpen vzw - nominatieve toekenning krediet 2024 - Goedkeuring 2024_DRHO_00012 - Ondersteuning - wijkwerking - Klimaatplatform Antwerpen vzw - nominatieve toekenning krediet 2024 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 20 november 2023 (jaarnummer 75) het aangepast meerjarenplan 7 goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor Klimaatplatform Antwerpen vzw, Helmstraat 70 bus 2, 2140 Borgerhout, ondernemingsnummer 0725.718.069. 

Het districtsbestuur liet in het bestuursakkoord opnemen dat het zich ertoe verbindt specifieke nieuwe initiatieven aan te moedigen door extra ondersteuning, mits duidelijke afspraken over termijn, parameters en evaluatie. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het  Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Argumentatie

Klimaatplatform Antwerpen vzw start in samenwerking met de dienst Communicatie & Participatie van het district Hoboken het project "Regen oogsten - afkoppelen met je buren" op. Het doel van het project is burgers sensibiliseren en motiveren om op eigen perceel slimmer om te gaan met regenwater door het regenwater af te koppelen zodat het kan infiltreren in de tuin. Door inwoners van een specifieke buurt te activeren om slim om te gaan met regenwater draagt het project bij aan de klimaatadaptatie van de stad via ingrepen op de private percelen.
In de aanpassing meerjarenplanning 7 is hiervoor een budget van 3.000,00 EUR voorzien. Het districtscollege wil dit nominatief maken aan Klimaatplatform Antwerpen vzw (ondernemingsnummer 0725.718.069). 

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Algemene financiƫle opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres in het meerjarenplan: 

Budgetplaats 5065000000 / Functiegebied 2HOB010401A00000 / Budgetpositie 6496800 / Budgetperiode 2400

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district
2HOB010401 - Inspraak

Besluit

De districtsraad hoboken beslist:

Artikel 1

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 3.000,00 EUR nominatief toe te kennen aan Klimaatplatform Antwerpen vzw, Helmstraat 70 bus 2, 2140 Borgerhout,  ondernemingsnummer: 0725.718.069.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.