Terug
Gepubliceerd op 06/03/2024

Notulen  districtsraad Hoboken

ma 26/02/2024 - 19:30 Raadszaal

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Elke Heylen, districtsraadslid; Wim Wienen, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Yeliz Citak, districtsraadslid; Tineke Elst, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2024_DRHO_00011 - Districtsraad - Notulen districtsraad 22 januari 2024 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Elke Heylen, districtsraadslid; Wim Wienen, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Yeliz Citak, districtsraadslid; Tineke Elst, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
1.

2024_DRHO_00011 - Districtsraad - Notulen districtsraad 22 januari 2024 - Goedkeuring

2024_DRHO_00011 - Districtsraad - Notulen districtsraad 22 januari 2024 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
De districtsraad vergaderde op 22 januari 2024. 
Juridische grond
Artikel 278 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 32, 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.
Argumentatie
De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

Besluit

De districtsraad Hoboken keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad hoboken beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 22 januari 2024 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2024_DRHO_00012 - Ondersteuning - wijkwerking - Klimaatplatform Antwerpen vzw - nominatieve toekenning krediet 2024 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Elke Heylen, districtsraadslid; Wim Wienen, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Yeliz Citak, districtsraadslid; Tineke Elst, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2.

2024_DRHO_00012 - Ondersteuning - wijkwerking - Klimaatplatform Antwerpen vzw - nominatieve toekenning krediet 2024 - Goedkeuring

2024_DRHO_00012 - Ondersteuning - wijkwerking - Klimaatplatform Antwerpen vzw - nominatieve toekenning krediet 2024 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 20 november 2023 (jaarnummer 75) het aangepast meerjarenplan 7 goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor Klimaatplatform Antwerpen vzw, Helmstraat 70 bus 2, 2140 Borgerhout, ondernemingsnummer 0725.718.069. 

Het districtsbestuur liet in het bestuursakkoord opnemen dat het zich ertoe verbindt specifieke nieuwe initiatieven aan te moedigen door extra ondersteuning, mits duidelijke afspraken over termijn, parameters en evaluatie. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het  Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Argumentatie

Klimaatplatform Antwerpen vzw start in samenwerking met de dienst Communicatie & Participatie van het district Hoboken het project "Regen oogsten - afkoppelen met je buren" op. Het doel van het project is burgers sensibiliseren en motiveren om op eigen perceel slimmer om te gaan met regenwater door het regenwater af te koppelen zodat het kan infiltreren in de tuin. Door inwoners van een specifieke buurt te activeren om slim om te gaan met regenwater draagt het project bij aan de klimaatadaptatie van de stad via ingrepen op de private percelen.
In de aanpassing meerjarenplanning 7 is hiervoor een budget van 3.000,00 EUR voorzien. Het districtscollege wil dit nominatief maken aan Klimaatplatform Antwerpen vzw (ondernemingsnummer 0725.718.069). 

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres in het meerjarenplan: 

Budgetplaats 5065000000 / Functiegebied 2HOB010401A00000 / Budgetpositie 6496800 / Budgetperiode 2400

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district
2HOB010401 - Inspraak

Besluit

De districtsraad Hoboken keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad hoboken beslist:

Artikel 1

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 3.000,00 EUR nominatief toe te kennen aan Klimaatplatform Antwerpen vzw, Helmstraat 70 bus 2, 2140 Borgerhout,  ondernemingsnummer: 0725.718.069.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2024_DRHO_00010 - District Hoboken. Louis Mastplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Elke Heylen, districtsraadslid; Wim Wienen, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Yeliz Citak, districtsraadslid; Tineke Elst, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
4.

2024_DRHO_00010 - District Hoboken. Louis Mastplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2024_DRHO_00010 - District Hoboken. Louis Mastplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het Louis Mastplein in het district Hoboken:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 2 oktober 2020 (jaarnummer 8240);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Hoboken-Noord".

Op aanvraag van het district Hoboken worden de geel onderbroken lijnen vervangen door E1-borden.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2023 (jaarnummer 838) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • de geel onderbroken lijnen langs de beide zijden ter hoogte van nummer 46 worden vervangen door E1-borden (verboden parkeren) in functie van betere handhaving (artikel 3).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0106 - Adviesbevoegdheid
2HOB010602 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Hoboken keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad hoboken beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor het Louis Mastplein in het district Hoboken, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 2 oktober 2020 (jaarnummer 8240).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2024_DRHO_00013 - Districten Wilrijk en Hoboken. De Bruynlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Elke Heylen, districtsraadslid; Wim Wienen, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Yeliz Citak, districtsraadslid; Tineke Elst, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
3.

2024_DRHO_00013 - Districten Wilrijk en Hoboken. De Bruynlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2024_DRHO_00013 - Districten Wilrijk en Hoboken. De Bruynlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De De Bruynlaan in de districten Wilrijk en Hoboken:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 11 januari 2019 (jaarnummer 235).

Op 15 oktober 2023 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de De Bruynlaan om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2023 (jaarnummer 838) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;  
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 124 (artikel 3).
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de De Bruynlaan op nummer 124, voldoet aan de voorwaarden.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd. 

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0106 - Adviesbevoegdheid
2HOB010602 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Hoboken keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad hoboken beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de De Bruynlaan in de districten Wilrijk en Hoboken, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 11 januari 2019 (jaarnummer 235).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2024_DRHO_00014 - District Hoboken. Montessoristraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Elke Heylen, districtsraadslid; Wim Wienen, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Yeliz Citak, districtsraadslid; Tineke Elst, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
5.

2024_DRHO_00014 - District Hoboken. Montessoristraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2024_DRHO_00014 - District Hoboken. Montessoristraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Montessoristraat in het district Hoboken:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 23 september 2022 (jaarnummer 7827);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Hoboken-Noord';
Op aanvraag van het district Hoboken wordt er een verdrijvingsvlak ingericht schuin tegenover de in- en uitgang van school 'Het Kompas'.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2023 (jaarnummer 838) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • een verdrijvingsvlak wordt gemarkeerd op de hoek van de Montessoristraat en de Hagelandstraat ter hoogte van nummer 49, schuin tegenover de in- en uitgang van school 'Het Kompas' (artikel 4).
  Hierdoor wordt er een hoekuitstulping gecreëerd die een verhoogde zichtbaarheid en veiligheid garandeert in functie van oversteekbewegingen aan de school.
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 26 januari 2024 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0106 - Adviesbevoegdheid
2HOB010602 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Hoboken keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad hoboken beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Montessoristraat in het district Hoboken, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 23 september 2022 (jaarnummer 7827).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2024_DRHO_00015 - District Hoboken. Commandant Weynsstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Elke Heylen, districtsraadslid; Wim Wienen, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Yeliz Citak, districtsraadslid; Tineke Elst, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
6.

2024_DRHO_00015 - District Hoboken. Commandant Weynsstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2024_DRHO_00015 - District Hoboken. Commandant Weynsstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Commandant Weynsstraat in het district Hoboken:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 8 oktober 2021 (jaarnummer 8167);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Hoboken-Noord'.
Op 23 januari 2024 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Commandant Weynsstraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2023 (jaarnummer 838) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap tegenover nummer 70 (artikel 3).
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Commandant Weynsstraat op nummer 70, voldoet aan de voorwaarden. 
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0106 - Adviesbevoegdheid
2HOB010602 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Hoboken keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad hoboken beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Commandant Weynsstraat in het district Hoboken, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 8 oktober 2021 (jaarnummer 8167).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2024_IP_00032 - Interpellatie van raadsleden Elisabeth Van Dyck, Koenraad Cassiers: Nieuwe werking overleg en communicatie jeugd

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Elke Heylen, districtsraadslid; Wim Wienen, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Yeliz Citak, districtsraadslid; Tineke Elst, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
7.

2024_IP_00032 - Interpellatie van raadsleden Elisabeth Van Dyck, Koenraad Cassiers: Nieuwe werking overleg en communicatie jeugd

2024_IP_00032 - Interpellatie van raadsleden Elisabeth Van Dyck, Koenraad Cassiers: Nieuwe werking overleg en communicatie jeugd
Indiener(s)
Koenraad Cassiers, Elisabeth Van Dyck
Gericht aan
Kathelijne Toen
Tijdstip van indienen
di 20/02/2024 - 11:02
Toelichting

Beste schepen,

In september 2022 gaf u een toelichting op onze interpellatie over de werking van de jeugd- en kinderdistrictsraad. Daaruit bleek dat u een nieuwe manier van werken ging introduceren. Er zouden twee luiken zijn:

 • overlegmomenten op drie fora, namelijk de jeugdverenigingen, het professioneel jeugdwerk en een mogelijke herstart van een kinder- en jongerenraad in samenwerking met de medewerker onderwijs 
 • Inspraaktrajecten die starten vanuit het bestuur, waarin rond concrete dossiers advies van betrokken jongeren gevraagd zou worden.

Onze vragen:

 • Werden er effectief overlegmomenten op de drie fora georganiseerd? Hoe verliepen die? Welke vragen vanuit de organisaties (vrijwillig en professioneel) werden verder opgenomen door het district? Werd een nieuwe vorm voor de vroegere kinderdistrictsraad gevonden?
 • Over welke dossiers werd door het districtsbestuur een inspraaktraject georganiseerd? Werden de verkregen adviezen uitgevoerd of werd er rekening mee gehouden?


Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Van Dyck houdt haar interpellatie.
Districtsburgemeester Toen geeft antwoord op de vragen.
Districtsraadslid Van Dyck houdt nog een wederwoord.
- Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via het stadsarchief.

di 27/02/2024 - 09:20
8.

2024_IP_00037 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Bereikbaarheid Moretusburg tijdens werken

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Elke Heylen, districtsraadslid; Wim Wienen, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Yeliz Citak, districtsraadslid; Tineke Elst, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
8.

2024_IP_00037 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Bereikbaarheid Moretusburg tijdens werken

2024_IP_00037 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Bereikbaarheid Moretusburg tijdens werken
Indiener(s)
Tim Joye
Gericht aan
Paul De Ranter
Tijdstip van indienen
di 20/02/2024 - 22:44
Toelichting

Tussen 13 en 25 februari zijn verschillende buslijnen in Moretusburg omgeleid owv de werken in de Cockerillplaats. De bewoners klagen dat ze zich niet meer kunnen verplaatsen met het openbaar vervoer. Had De Lijn geen betere omleiding kunnen voorzien? Heeft de schepen met De Lijn deze aanpassingen op voorhand besproken? 

Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Joye houdt zijn interpellatie.
Districtsraadsleden Van Dyck en Laureys houden een tussenkomst.
Districtsschepen De Ranter geeft antwoord op de vragen.
Districtsraadslid Joye houdt nog een wederwoord.
Districtsburgemeester Toen geeft nog een antwoord op de vraag.
- Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via het stadsarchief.

di 27/02/2024 - 09:24
9.

2024_IP_00036 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Verkoop terrein Fluvius

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Elke Heylen, districtsraadslid; Wim Wienen, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Yeliz Citak, districtsraadslid; Tineke Elst, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
9.

2024_IP_00036 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Verkoop terrein Fluvius

2024_IP_00036 - Interpellatie van raadslid Tim Joye: Verkoop terrein Fluvius
Indiener(s)
Tim Joye
Gericht aan
Carine Leys, Kathelijne Toen
Tijdstip van indienen
di 20/02/2024 - 22:41
Toelichting

Op de commissie vernamen we dat er een projectontwikkelaar de gronden en gebouwen van Fluvius in Hoboken wil kopen. Maar de stad is blijkbaar ook betrokken, want we kregen op de commissie een beeld van een analyse van de stadsbouwmeester te zien. Hoe kan het dat de stadsbouwmeester betrokken is bij een verkoop tussen twee particulieren? En is het in dat geval dan ook niet interessant om het district te betrekken bij zo’n analyse? Is het districtscollege geconsulteerd? Kunnen wij de analyse van de stadsbouwmeester ontvangen en op reageren? 

Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Joye houdt zijn interpellatie.
Districtsburgemeester Toen geeft antwoord op de vragen.
Districtsraadslid Joye houdt nog een wederwoord.
- Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via het stadsarchief.

di 27/02/2024 - 09:26