Terug
Gepubliceerd op 25/02/2021

2021_DRBE_00011 - Districten Antwerpen en Berchem. Boomgaardstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Berchem
di 23/02/2021 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ronny De Bie, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; David Danssaert, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Arnold Peeters, districtsraadslid; Geert Brouwers, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2021_DRBE_00011 - Districten Antwerpen en Berchem. Boomgaardstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2021_DRBE_00011 - Districten Antwerpen en Berchem. Boomgaardstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Aanleiding en context

De Boomgaardstraat in de districten Antwerpen en Berchem:  

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 12 oktober 2018 (jaarnummer 9178);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Boomgaardstraat";
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 

Op 24 april 2020 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Boomgaardstraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap te verwijderen. 
Met de heraanleg van de Stanleystraat, werd het aansluitende deel van de Boomgaardstraat naar de Statiestraat mee heraangelegd. De rijstrookverdeling wijzigde.
Tijdens een plaatsbezoek werd vastgesteld dat het aanvullend verkeersreglement met de toestand ter plaatse niet overeenkomt. Dit wordt nu aangepast.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • in het aanvullend verkeersreglement, ontbrak de vermelding dat het verkeersbord B15 (voorrang) wordt aangebracht. Dit wordt nu mee opgenomen (artikel 1);
 • de verplichting om naar rechts te rijden (D1f) komende uit de afslag van de Grotesteenweg, wordt gereglementeerd (artikel 2);
 • om bestuurders van speed pedelec de mogelijkheid te bieden om het fietspad aan de overzijde te kunnen bereiken bij het uitrijden van de Boomgaardstraat naar de Mechelsesteenweg, wordt het onderbord onder het verkeersbord D1f (verplicht om naar rechts te rijden) dat een uitzondering voorziet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A voor hen aangepast (artikel 3);
 • het enkelrichtingsfietspad langs de bebouwde zijde van het nummer 348 tot de Statiestraat, wordt verboden voor bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B (artikel 4);
 • het tweerichtingsfietspad langs de spoorweg wordt gereglementeerd, uitgezonderd voor bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B (artikel 5);
 • het aanwezige parkeerverbod aangeduid door het verkeersbord E1, van de Grotesteenweg tot de Coveliersstraat, wordt gereglementeerd (artikel 6);
 • het parkeerverbod tussen de Stanleystraat en de scheiding van de nummers 247-245 wordt niet behouden, omdat dit dubbele reglementering is met de aanwezige rijstrookverdeling (artikel 6);
 • verwijderen van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het nummer 165 (artikel 7).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat deze parkeerplaats niet langer gebruikt wordt;
 • de rijbaan wordt verdeeld in rijstroken langs de spoorweg zijde, tussen de Uitbreidingstraat en de Stanleystraat. Voorsorteringspijlen, stopstreep en het verkeersbord F13 werden aangebracht (artikel 8);
 • tussen het nummer 338 en de Stastiestraat wordt de rijbaan verdeeld in rijstroken. Stopstrepen worden aangebracht voor de verkeerslichten ter hoogte van de Stanleystraat en ter hoogte van de Statiestraat (artikel  9);
 • het verkeersbord F17 (rijbaan voorbehouden voor autobussen) werd vervangen door het verkeersbord F18 (een bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden voor voertuigen van de geregelde openbare diensten voor gemeenschappelijk vervoer (artikel 10);
 • de aanwezige stopstreep voor de verkeerslichten ter hoogte van de Mechelsesteenweg wordt gereglementeerd (artikel 11);
 • de niet langer aanwezige oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Statiestraat wordt uit het aanvullend verkeersreglement verwijderd (artikel 12);
 • het aanwezige fietsopstelvak werd aangelegd ter hoogte van het verkeerslichten geregeld kruispunt met de Stanleystraat. Hierdoor krijgen de fietsers de mogelijkheid om zich zichtbaar op te stellen tijdens de roodfase. Bij groen licht vertrekken de fietsers voor de auto's, zij zijn goed opgesteld om  rechtdoor te rijden om het dubbelrichtingsfietspad te bereiken (artikel 14).

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 29 januari 2021 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad Berchem geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Boomgaardstraat in de districten Antwerpen en Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 12 oktober 2018 (jaarnummer 9178).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen