Terug
Gepubliceerd op 25/02/2021

2021_DRBE_00010 - District Berchem. Elisabethlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Berchem
di 23/02/2021 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ronny De Bie, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; David Danssaert, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Arnold Peeters, districtsraadslid; Geert Brouwers, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2021_DRBE_00010 - District Berchem. Elisabethlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2021_DRBE_00010 - District Berchem. Elisabethlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Aanleiding en context

De Elisabethlaan in het district Berchem: 
 • is een gewestweg waarvan de verkeerssignalisatie, uitgezonderd het parkeren, geregeld wordt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 31 maart 1981 (jaarnummer 331); 
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd zone "Nieuw Kwartier West" met het oog op het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 
Op 7 januari 2021 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Elisabethlaan om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
Uit onderzoek ter plaatse is tevens gebleken dat de reële toestand niet overeenstemt met het huidige aanvullend verkeersreglement. Dit wordt nu aangepast.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • het parkeren wordt langs de oneven en even zijde verboden over bepaalde delen van de straat (artikel 1);
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap op de middenberm tegenover nummer 111 (artikel 2);
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Elisabethlaan op nummer 111, voldoet aan de voorwaarden;
 • het parkeren wordt enkel toegelaten voor personenauto’s voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen, maar de parkeertijd wordt beperkt en de parkeerschijf moet gebruikt worden (artikel 3);
 • het parkeren wordt toegelaten op de middenberm aan oneven zijde over de ganse lengte van de straat (artikel 4).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

Besluit

De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Elisabethlaan in het district Berchem , ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 31 maart 1981.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen