Terug
Gepubliceerd op 25/02/2021

2021_IP_00046 - Interpellatie van raadslid Johan Malcorps: de verhuis van het districtshuis

districtsraad Berchem
di 23/02/2021 - 20:00 raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Geert Brouwers, districtsraadslid; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; David Danssaert, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2021_IP_00046 - Interpellatie van raadslid Johan Malcorps: de verhuis van het districtshuis 2021_IP_00046 - Interpellatie van raadslid Johan Malcorps: de verhuis van het districtshuis

Motivering

Indiener(s)

Johan Malcorps

Gericht aan

Evi Van der Planken

Tijdstip van indienen

ma 15/02/2021 - 07:52

Toelichting


De districts- en loketwerking van district Antwerpen en de loketwerking van district Berchem zouden in het voorjaar 2021 naar het vernieuwde Harmoniepark verhuizen.

Dit is een type voorbeeld van een top-down-beslissing. De stad beslist dat er gekozen wordt voor een plaatsonafhankelijke dienstverlening, waarbij dus de meeste diensten aan te vragen en te verkrijgen zijn in elke lokettenzaal onafhankelijk van de woonplaats.

In Berchem blijft wellicht een hub voor bepaalde ‘face to face’ - diensten. Waar is nog niet duidelijk.

Ook voor de trouwzaal wordt een betere locatie gezocht. Peter Raats deed hier ooit het voorstel om te kiezen voor het voormalig vredegerecht.

En hetzelfde geldt voor de vergaderingen van onze raad.

En ten slotte was er ook ooit sprake van nieuwe bureaus voor de districtsschepenen – maar dat werd toen weerlegd.

Voor een aantal functies wordt gedacht aan de site Sint Maria.

Maar bij dit alles werd niet de vraag gesteld of Berchemnaars of inwoners van andere districten toch geen bijzondere band hebben met hun district. We leven in tijden waarin de nadruk gelegd wordt op identiteit. Zo bijv. de identiteit van de Berchemnaar. En dat betekent zich verbonden voelen met een eigen district, en niet enkel met stadsdiensten die veel verder afstaan van de mensen. Het gaat in feite om het wezen van de decentralisatie en de districtswerking in onze stad. Als de zichtbare districtswerking voor de mensen helemaal wordt uitgekleed of uiteen gerafeld, wordt het district uiteindelijk een louter virtueel gegeven. 

Toegankelijke loketten dicht bij mensen : het is de inzet van veel discussies rond stations, postkantoren, banken, politie. En niet alle fysieke diensten kunnen zonder meer digitaal gemaakt worden.

Werd de mening van de Berchemnaars, of bij uitbreiding de Antwerpenaars in het algemeen, hierover ooit gevraagd?

Maar ik wil me nu vooral focussen op enkele concrete vragen die de hele verhuis oproept :

 

  1. Wanneer zal de verhuis van de loketten nu juist plaats vinden? Wanneer kan de nieuwe loketwerking corona-proof starten?
  2. Het districtscollege heeft bij de stad aangedrongen op het behoud van een minimale hub aan dienstverlening in Berchem. Is het zeker dat die hub er komt? En waar zal die dan gevestigd zijn? Welke diensten zullen daar dan nog aangeboden worden?
  3. Is er al een nieuwe locatie voor de trouwzaal?
  4. Is er al een nieuwe locatie voor de vergaderingen van de raad?
  5. Wat zal er gebeuren met het bestaand districtshuis, ongeveer 20 jaar oud – zullen er nog Berchemse diensten in gevestigd blijven? Of verliest dit gebouw elke Berchemse functie? Zo ja, welke nieuwe functie krijgt dit gebouw dan – toch belangrijk om weten, gezien het om een centraal gelegen pand gaat in ons district, en op een plek waar de omgeving ook sterk gerenoveerd werd?
  6. Brengt die hele verhuis extra kosten met zich voor het district? 

Bespreking

Antwoord

Bedankt Johan, voor uw vraag. 

1. Wanneer zal de verhuis van de loketten nu juist plaats vinden? Wanneer kan de nieuwe loketwerking corona-proof starten?

Na de renovatie van het Harmoniegebouw verhuist de loketwerking uit het districtshuis Antwerpen samen met de districtsdiensten Antwerpen uit de Lange Gasthuisstraat naar Harmonie. Deze verhuis is voorzien eind april dit jaar. 

Ook een deel van de loketwerking uit het districtshuis Berchem gaat op termijn naar Harmonie. In het kader van de geldende COVID 19 veiligheidsmaatregelen en maximale spreiding van klantenstromen en medewerkers zal dit deel van de loketwerking op een later tijdstip verhuizen. Een concrete verdere timing wordt nog bepaald afhankelijk van de evolutie van COVID-19.

2. Het klopt dat wij ten gronde ijveren voor een hub in Berchem. Ik ben absoluut een voorvechter van een structurele en kwalitatieve dienstverlening in Berchem.  Ook vind ik het belangrijk dat Berchemnaars zich kunnen verbonden blijven voelen met Berchem  en sta ik een fysieke betrokkenheid bij de Berchemnaar na.

Dus er blijft zeker kwalitatieve dienstverlening in Berchem. Dit wil zeggen dat de Berchemnaars die in eigen district geholpen willen worden, dat uiteraard nog steeds zullen kunnen doen en anderzijds zal er ook in eigen district speciale aandacht gaan naar kansengroepen en specifieke doelgroepen, waarvoor in Berchem ook een fysieke loketwerking op maat van deze groepen zal worden uitgewerkt.

Verder is het natuurlijk ook wel belangrijk dat  de dienstverlening die we aanbieden dat dat een moderne dienstverlening is die ook mee evolueert met de tijd, conform hedendaagse standaarden. Daaronder valt natuurlijk ook een sterkere uitgebouwde digitale dienstverlening. 

Daar zijn trouwens ook al bevragingen over geweest en die wijzen toch ook op het feit dat de Antwerpenaar ook meer digitaal zou willen doen in de toekomst. 

Let wel op, dat wil absoluut niet zeggen dat de digitaal minder vaardigen uit de boot mogen vallen.  Naast de digitale dienstverlening, zullen én de mensen die dat willen én de mensen die er nood aan hebben, ook beroep kunnen doen op fysieke of telefonische alternatieven.

De standaardproducten die we het meest nodig hebben en dus waarvoor ook de meeste afspraken in Berchem worden gemaakt, zullen allemaal fysiek beschikbaar blijven in Berchem. Een aantal voorbeelden zijn  aanvraag of vernieuwen van eID, aanvraag of vernieuwen van kidsID, uitreiken of vernieuwen van een standaard eVK ( diegene waar je niet voor naar de Dienst Vreemdelingenzaken hoeft), aanvraag of vernieuwen van de reispas en uitreiken of vernieuwen van het gewone rijbewijs.

De juiste fysieke locatie voor deze fysieke werking, is momenteel nog niet concreet. Deze wordt in overleg tussen stad en district bekeken. Dit wordt dus nog vervolgd. 

3-4-5-6: Ivm uw vragen over de trouwzaal en de vergaderingen voor de raad:  Is er al een nieuwe locatie voor de trouwzaal?

In ons bestuursakkoord is dit ook opgenomen en werd ook de locatie van het Oude Vredegerecht aangehaald. 

Er zijn momenteel nog geen definitieve knopen doorgehakt over de huidige of over een toekomstige locatie voor een ceremoniële ruimte in Berchem.

De voorbouw van St. Maria aan de Vredestraat, eigendom van het Zorgbedrijf, is inderdaad een piste die we laten onderzoeken voor de langere termijn.

Het historisch deel van de site is niet instapklaar voor tijdelijke gebruik.  Bovendien zijn in de komende jaren door het Zorgbedrijf ingrijpende bouwwerken voorzien op de site.  De beide aanpalende vleugels zullen afgebroken en vernieuwd worden. Tijdelijk gebruik door het district is niet combineerbaar met geluid- en stofoverlast van de aangrenzende werven gedurende de volgende jaren.

Voor de kortere termijn zoeken we dus ook een oplossing en hiertoe is een ruimtevraag gelanceerd bij AG Vespa voor een tijdelijke locatie van een ceremoniële ruimte voor het district in Berchem.  Uiteraard moet deze locatie voldoen aan de regels van neutraliteit en toegankelijkheid, bovendien moet de locatie bv. tijdens huwelijken exclusief in gebruik zijn van de gemeente.  Deze regels maken de zoektocht niet eenvoudig om een haalbare en betaalbare locatie te vinden.  

Kortom het is nog te vroeg om concreet te kunnen antwoorden op uw vragen.

​ do 25/02/2021 - 11:45