Terug
Gepubliceerd op 25/02/2021

2021_MOT_00013 - Voorstel tot motie van raadsleden Erkan Ozturk, Evi Cuypers, Ria Vermeulen, Clara Willemse, Yao Issifou, Johan Malcorps, Lucienne Verbraeken, Ronny De Bie, Arnold Peeters: Motie ‘onzichtbare kinderen’ naar aanleiding van de campagne van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

districtsraad Berchem
di 23/02/2021 - 20:00 raadzaal
Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Geert Brouwers, districtsraadslid; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; David Danssaert, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2021_MOT_00013 - Voorstel tot motie van raadsleden Erkan Ozturk, Evi Cuypers, Ria Vermeulen, Clara Willemse, Yao Issifou, Johan Malcorps, Lucienne Verbraeken, Ronny De Bie, Arnold Peeters: Motie ‘onzichtbare kinderen’ naar aanleiding van de campagne van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen 2021_MOT_00013 - Voorstel tot motie van raadsleden Erkan Ozturk, Evi Cuypers, Ria Vermeulen, Clara Willemse, Yao Issifou, Johan Malcorps, Lucienne Verbraeken, Ronny De Bie, Arnold Peeters: Motie ‘onzichtbare kinderen’ naar aanleiding van de campagne van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

Motivering

Gekoppelde initiatiefrechten

Indiener(s)

Erkan Ozturk, Evi Cuypers, Ria Vermeulen, Clara Willemse, Yao Issifou, Johan Malcorps, Lucienne Verbraeken, Ronny De Bie, Arnold Peeters

Gericht aan

Kris Gysels

Tijdstip van indienen

do 18/02/2021 - 15:40

Toelichting

Op de districtsraad van 15 december 2020 bracht onze fractie een voorstel tot motie naar aanleiding van de campagne van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen die 30 vuistregels voor beleidsmakers voorstelt om het beleid meer te kunnen afstemmen op de noden en behoeften van kinderen.

 

De meerderheid stelde voor om de vuistregels van de Kinderrechtencoalitie te beperken tot die regels die districtsbevoegdheid zijn. Hierdoor wordt de motie concreter en uitvoerbaar door het district zelf.

 

We selecteerden daarom volgende eisen:

3. Betrek kinderen en jongeren bij elke beslissing die hen aangaat via een formele participatiestructuur.

5. Ga voor een integraal lokaal jeugdbeleid op alle beleidsdomeinen.

6. Beslis lokaal over de inzet van middelen voor integraal jeugdbeleid.

8. Maak alle communicatie kind- en jongerenvriendelijk.

9. Geef opleiding over kinderrechten aan alle professionelen die met kinderen in contact komen.

22. Zorg dat het noodnummer 1712, de hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling , voor iedereen bekend is.

25. Geef voorlichting aan kwetsbare doelgroepen over seksuele uitbuiting en mensenhandel.

29. Creëer meer, gevarieerde en veilige speel- en ontmoetingsruimtes

 

Om onze selectie te staven volgen hier een aantal praktische voorbeelden:

 

 • Als district kunnen we kinderen en jongeren betrekken bij elke beslissing die hen aangaat. Een goed voorbeeld hier van is de enquête voor het speelplein in de Strijdhoflaan. Het district had op dezelfde manier de kinderen uit de buurt van de Sint Hubertuskerk kunnen betrekken bij de keuze van het speeltoestel voor op het pleintje voor de kerk.
 • Het district kan werk maken van de herinrichting van de speelpleinen en er voor zorgen dat er voldoende ontmoetingsplekken zijn voor jongeren. Ook hiervoor kan de jeugd bevraagd worden.
 • In ons bestuursakkoord staat de intentie om een kinderdistrictsraad op te richten. Daar kan zeker nog werk van gemaakt worden tijdens deze bestuursperiode.
 • Het district kan er voor zorgen dat er geen kinderen tussen wal en schip vallen bij activiteiten die georganiseerd worden. Zorg er voor dat er aanbod is voor alle leeftijdscategorieën en alle doelgroepen.
 • Het district kan voor alle communicatie die zij verspreidt, zowel online als gedrukt, een leesbaarheidstoets doen zodat ze kind- en jongerenvriendelijk is. 
 • Het district kan op alle communicatie, zowel online als gedrukt, het noodnummer 1712 vermelden
 • Het district kan er voor zorgen dat er voorlichting wordt gegeven over kinderrechten, seksuele uitbuiting en mensenhandel op de jeugdraad en in de verschillende jeugdbewegingen.


Besluit

De districtsraad van Berchem neemt daarom volgende motie aan:


Artikel 1

De districtsraad vraagt aan het districtscollege om de campagne 'onzichtbare kinderen' van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen te steunen en met de volgende, geselecteerde eisen van de coalitie aan de slag te gaan:

 1. Betrek kinderen en jongeren bij elke beslissing die hen aangaat via een formele participatiestructuur.
 2. Ga voor een integraal lokaal jeugdbeleid op alle beleidsdomeinen.
 3. Beslis lokaal over de inzet van middelen voor integraal jeugdbeleid.
 4. Maak alle communicatie kind- en jongerenvriendelijk.
 5. Geef opleiding over kinderrechten aan alle professionelen die met kinderen in contact komen.
 6. Zorg dat het noodnummer 1712, de hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling , voor iedereen bekend is.
 7. Geef voorlichting aan kwetsbare doelgroepen over seksuele uitbuiting en mensenhandel.
 8. Creëer meer, gevarieerde en veilige speel- en ontmoetingsruimtes

 

 

 

Bespreking

Antwoord

Onzichtbare kinderen – 30 eisen aan het beleid

https://www.onzichtbarekinderen.be/eisen

1. Betrek kinderen en jongeren bij elke beslissing die hen aangaat via een formele participatiestructuur.

 • Via de Berchemse jeugdraad
 • De eerste stappen voor het opstarten van een kinderdistrictsraad liggen klaar. In het voorjaar zal dit besproken worden op een scholenoverleg.

2. Ga voor een integraal lokaal jeugdbeleid op alle beleidsdomeinen (ruimtelijke ordening, jeugd, gelijke kansen, veiligheid, openbaar vervoer, onderwijs).

 • Op districtsniveau worden de projecten van ruimtelijke ordening opgevolgd door de jeugdconsulent.

3. Beslis lokaal over de inzet van middelen voor integraal jeugdbeleid

 • Dit doen we zeker al bij toewijzing van de budgetten. Er is constant overleg met KRAS, Eglantier, Gekkoo, Koraal, de jeugdbewegingen…

4. Maak alle communicatie kind- en jongerenvriendelijk.

 • Hierin kunnen we als district ook stappen ondernemen. Er wordt een nieuwe instagrampagina opgericht voor tieners en jongeren in Berchem. Op social media is de jeugddienst Berchem trouwens nu al zeer actief.

5. Geef opleiding over kinderrechten aan alle professionelen die met kinderen in contact komen.

 • Wijkwandeling rond kinderarmoede in Berchem was eerste stap, vanwege corona on hold.

6. Zorg dat het noodnummer 1712, de hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling , voor iedereen bekend is.

 • Het hangt al op in veel scholen
 • Huis van het Kind is zeker kandidaat om affiches op te hangen en brochures ter beschikking te stellen. Wat we vaak merken bij sensibiliserende campagnes of als we folders of brochures meegeven, is dat taal een probleem is (zowel om inhoud te begrijpen als om probleem aan te kaarten).

7. Geef voorlichting aan kwetsbare doelgroepen over seksuele uitbuiting en mensenhandel.

 • Belangrijk, maar zie niet zo goed in hoe we dit op districtsniveau gaan moeten organiseren. Wel nodig dat er oog is binnen allerlei organisaties die in contact komen met kinderen en dat deze onderwerpen daar ook kunnen besproken. Aanpak bv. loverboys is echt wel Vlaams niveau, vorige legislatuur is dat mee opgenomen in een actieplan.

8. Creëer meer, gevarieerde en veilige speel- en ontmoetingsruimtes

 •  We creëren veilige speel- en ontmoetingsruimtes bij elke heraanleg van speelterreinen.
 • Op wekelijkse basis organiseert Huis van het Kind Berchem “Komen Spelen” in cc Berchem (op dit moment aangepaste regeling owv covid-19). Dit aanbod is onderdeel van het netwerk Antwerpse ontmoetingsplaatsen.Alle gezinnen met kinderen van 0 tot 6 jaar zijn welkom. Maar deze spelmomenten zijn in het bijzonder interessant voor die gezinnen die thuis zelf weinig (veilige) ruimte of speelgoed hebben. Ook gezinnen die zelf maar een beperkt netwerk hebben, hebben baat bij deze vorm van spel en ontmoeting. We merken in Huis van het Kind wel dat er óók behoefte is aan een soortgelijk concept voor gezinnen met kinderen die ouder zijn dan 6 jaar.
 • Eglantier, Bazzz en Kras hebben een instuifwerking
 • Berchem heeft een rijk verenigingsleven
 • Motie toegankelijke speelterreinen 
 • Sint-Hubertusplein is gebeurd, de keuze is gedaan door de buurt. Dit hebben we niet alleen gedaan voor Strijdhoflaan, maar ook voor leeuwerikenpark en dit zullen we zo blijven.

Dit zijn zaken die we doen, en waar nodig zullen we op deze punten extra inzetten. Motie is nuttig om iets te vragen wat we nog niet doen, maar hierin nemen we al zeer veel stappen binnen de bevoegdheden die we op districtsniveau hebben. Er zijn geen nieuwe concrete elementen, dus niet nodig om hiervoor een motie te doen aannemen.

​ do 25/02/2021 - 11:24

Initiatiefrecht

De districtsraad Berchem keurt de motie niet goed met:

stemmen VOOR: Luc Van De Weyer, David Danssaert, Ria Vermeulen, Erkan Öztürk,  Arnold Peeters, Ronny De Bie, Lucienne Verbraeken, Clara Willemse, Evi Cuypers, Yao Issifou, Johan Malcorps, Geert Brouwers        

stemmen TEGEN: Evi Van der Planken, Bruno De Saegher, Ilse Jacques, Jan Poppe, Lieselot Keymis, Janick Doré, Jan Dedecker, Henri Van Herpen, Conny Budts, Buket Karaca, Luc Vanlaerhoven, Willem-Frederik Schiltz, Kris Gysels