Terug
Gepubliceerd op 25/02/2021

2021_IP_00055 - Interpellatie van raadslid Arnold Peeters: Wijkbudgetten (burgerbegroting) ook in Berchem

districtsraad Berchem
di 23/02/2021 - 20:00 raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad; Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Ilse Jacques, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Geert Brouwers, districtsraadslid; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Janick Doré, districtsschepen; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; David Danssaert, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Johan Malcorps, districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Lieselot Keymis, voorzitter districtsraad
2021_IP_00055 - Interpellatie van raadslid Arnold Peeters: Wijkbudgetten (burgerbegroting) ook in Berchem 2021_IP_00055 - Interpellatie van raadslid Arnold Peeters: Wijkbudgetten (burgerbegroting) ook in Berchem

Motivering

Indiener(s)

Arnold Peeters

Gericht aan

Kris Gysels

Tijdstip van indienen

do 18/02/2021 - 23:49

Toelichting

“Een buurt vol goesting”. Met deze slogan kwam ik in 2006 voor de eerste keer op voor de gemeenteraadsverkiezingen in Berchem met de partij Spirit. Eén van onze programmapunten was toen het invoeren van wijkbudgetten. Een eenvoudig systeem waarin burgers de kans krijgen om zélf voorstellen in te dienen. Een initiatief om bewoners te stimuleren en te ondersteunen om verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen leefomgeving. Overheid stelt dan budgetten voor bewonersinitiatieven op wijkniveau ter beschikking.

Het systeem van wijkbudgetten bestaat in Nederland al sinds 1990. Studies bewijzen dat het werken met wijkbudgetten de inspraak en participatie van burgers vergroot. Er groeit een wederzijds vertrouwen tussen burgers en overheid. Originele projecten zorgen voor meer initiatief en inspiratie voor het beleid en zorgen vaak voor een verbetering van de leefbaarheid.

Burgers leren van elkaars inzicht en ervaringen. Ze leren de eigen mening te beargumenteren. Ze leren in die argumentatie de eigen leefwereld te overstijgen en de redenen van anderen te leren begrijpen.

Spirit zat na de verkiezingen in 2006 mee in de meerderheid en op stedelijk niveau werd toen het pad geëffend voor de districten om te werken met wijkbudgetten. In district Antwerpen bestaat reeds sinds 2014 een systeem van wijkbudgetten onder de naam ‘burgerbegroting’ (een voorstel van collega districtsraadslid Willem-Frederik Schiltz die toen nog districtsschepen was in Antwerpen). Het districtsbestuur reserveert een deel van zijn jaarlijks budget zodat inwoners zelf kunnen beslissen wat ermee gebeurt. Ondertussen heeft district Antwerpen jaar na jaar bewezen dat dit systeem wel degelijk zijn vruchten afwerpt. Er groeien elk jaar prachtige initiatieven uit: buurtbewoners die samen met een organisatie 500 m² permanent vergroenen verdeeld over verschillende pleinen (boomspiegels en plantvakken), schaaktafels als ontmoetingen en denkplek op de Dageraadplaats, rolstoelfietsen in woonzorgcentra, bomen op de Oudaan, groepsaankoop van regentonnen (geveltonnen), enzovoort.

Ondertussen werkt men ook in Borgerhout met wijkbudgetten en nog maar onlangs werd in het district Ekeren een systeem van wijkbudgetten gelanceerd.

Reeds meerdere malen vroeg onze fractie om ook hier in Berchem het systeem van wijkbudgetten in te voeren. Steeds  worden er drogredenen aangehaald om het hier niet te doen. De resultaten van andere districten en diverse andere steden die het systeem hanteren, zijn echter overtuigend.

Daarom doe ik namens onze fractie nogmaals een warme oproep om wijkbudgetten of burgerbegroting ook eindelijk hier in Berchem in te voeren. Laat ons de komende maanden beginnen met de voorbereiding ervan zodat we er volgend jaar mee kunnen starten. Laten we deze kans ter harte nemen om ook de burger in Berchem op deze manier meer inspraak en participatie te bieden en de mogelijkheid om in dialoog met de overheid mee verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leefomgeving en frisse initiatieven te ontwikkelen die ons district enkel maar beter kunnen maken.

Bespreking

Antwoord

Burgerbegroting (BB) Antwerpen

 • Bekend, voorbeeldfunctie andere steden/gemeenten
 • Burgerbegroting: bestaat in veel vormen, tal van invullingen mogelijk (gradaties van participatie)
 • Echter: burgerbegroting Antwerpen is een sterk merk, wekt bepaalde verwachtingen op

Situatie Berchem broedt / wijkapero / infomomenten / Berchem Buurt vs burgerbegroting Antwerpen

 • #budget district Antwerpen is veel groter omdat veelvoud van inwoners tov Berchem

        verschil budget, maar zelfde kost projecten

        perceptie wordt groot probleem, Berchem gaat maar klein budget kunnen vrijmaken dus minder mogelijkheden

 • #personeel
   ->  intensief proces (startmoment: keuze thema’s, districtsforum: budgetteren thema’s, projectronde: indienen projecten, burgerbegrotingfestival: keuze projecten)

-> minder personeel voor vergelijkbare workload

Antwerpen
Berchem
Bebloeming LuchtbalBebloeming district
Voetpaden: knelpunten in kaart brengenVoetpaden; knelpuntenwandeling senioren
Gemeensachapstuinen (MKS, HabbekratsBuurtmoestuinen Posthof
GemeenschapsmuntenBuurtijd Posthof
ToekomststraatToekomststraat (Van Marsenillestraat)
Beweging voor vrouwen RozemaaiYoga & Tai-chi in het park, start tot walk
Ondersteuning bewonersgroep LangblokkenBuurtinitiatief Passendalestraat (bia Stadsmakers)
Project Kiel meisjes leerondersteuningSpelend leren (via Kras)
De knutselkaravaanAgoramora (jeugdsdienst)
Muziekstudio LuchtbalKLNK project
Kleur op pleintje TrapstraatSpeltafels & goaltjes F.V. Hombeeckplein


Inhoudelijk vergelijkbare projecten

Inspraak in Berchem: maatwerk

Burgers bij beleid betrekken door maatwerk:

 • Wijkapero’s: vaste waarde, jaarlijks terugkerend, niet gebonden aan een thema of straat; Berchem Broedt ondertussen, we werken dit als Berchem merk van inspraak verder uit…
 • Aanleg speelterreinen, heraanleg straten…: veel gradaties van informeren tot inspraak
 • Adviesraden: sport, jeugd, cultuur, senioren:
  • adviseren aan districtscollege dat op zijn beurt antwoord geeft
  • verenigingen: dienen voor eigen initiatieven een projectsubsidie in
 • Seniorenparagraaf
 • KLM-meldingen
 • Informele contactmomenten: jubilarissen, verwelkoming nieuwe inwoners, nieuwjaarsdrink, Bar Brilschans…
 • Gemeenschapsvormende projecten

Bereik communicatie en participatie

 • ca. 110 thema’s/projecten die we deze bestuursperiode mee naar de buurt zullen gaan
 • Hiervoor zullen we ca. 230 communicatie-acties (uitnodigingen, affiches, etc.)
 • dit op ca. 365.000 ex. (ruwweg: gemiddeld wordt elke bewoner 2x per jaar betrokken)
 • ca. 6.000 aanwezigen (excl. evenementen als Nieuwjaarsdrink, Bar Brilschans, etc.)

Verschil in aanpak

 • Antwerpen, burgerbegroting: één sterk merk (goede herkenbaarheid, overkoepelend budget…)
 • Berchem: meer werking op maat en projectgebonden, gradaties van participatie. Meer persoonlijk contact tussen burger, administratie en politiek.

Daarnaast:

Buurtinitiatieven worden volop ondersteund:

Berchem Buurt  80.000 à 100.000 EUR

Elke wijk, straat of burger die project indient, krijgt ondersteuning.


Burgerbegroting Ekeren 10.000 EUR

Borghout wordt onderverdeeld in 6 wijken en bedoeling is dat er jaarlijks 1 wijk aan bod komt. Hiervoor wordt er per jaar 100.000 EUR voorzien dat door de wijk kan besteed worden.

De wijk zoekt/doet hiervoor beroep op een partner om voorstellen uit te werken.  Hierna wordt een toelage aangevraagd door de partner voor de uitwerking.

 

Ik geef dit maar even mee om te duiden wat we allemaal doen inzake inspraak en burgerparticipatie, en dat we echt wel vaste begrippen aan het maken zijn, zoals Berchem Broedt.

Als we nu nog nergens zouden staan, zou ik wel voorstander zijn om burgerbegroting op te starten. Maar we zijn nu volop de weg aan het bewandelen van maatwerk voor Berchem op het vlak van participatie en inspraak. En ik denk dat we hier, gelet op het feit dat we een klein gezellig district zijn, de juiste keuze maken. Maatwerk wat inspraak betreft via Berchem Broedt en ondersteuning van zoveel mogelijk burgerinitiatieven via Berchem Buurt

​ do 25/02/2021 - 11:41